2019-06-03
Powiat ma raport

Powiat ma raport

Debata nad raportem o stanie powiatu pabianickiego 6 czerwca 2019

<RAPORT o stanie powiatu pabianickiego>
■ Raport o stanie powiatu będzie rozpatrywany podczas XI sesji Rady Powiatu Pabianickiego (6 czerwca 2019).
■ Tekst raportu o stanie powiatu pabianickiego jest dostępny w Internecie.
Zarząd Powiatu, co roku do dnia 31 maja, przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
Debata nad Raportem o stanie powiatu pabianickiego będzie miała miejsce podczas sesji Rady Powiatu Pabianickiego w dniu 6 czerwca 2019r. o godz. 10.00
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu, tj. do dnia 5.06.2019 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Bernard Cichosz