2019-06-06
Są wątpliwości dot. miejsca zamieszkania radnych?

Są wątpliwości dot. miejsca zamieszkania radnych?

Wniosek o udzielenie informacji publicznej (Poz_44_2019)

■ Czy wszyscy radni Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim zamieszkiwali na terenie gminy Konstantynów Łódzki w dniu wyborów samorządowych w roku 2018, to znaczy czy mieli wówczas bierne prawo wyborcze do konstantynowskiej rady miejskiej?
   Powyższe pytanie postawiła sobie osoba kierująca w połowie maja wniosek o udzielenie informacji publicznej do Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego. Wniosek zawiera pytania:
1/ Czy wszyscy Radni Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim zamieszkują na terenie Gminy Konstantynów Łódzki?
2/ Czy wobec któregoś z Radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, dotyczące zamieszkiwania na terenie Gminy Konstantynów Łódzki, tj. posiadania przez kandydata/Radnego biernego prawa wyborczego w dniu wyborów samorządowych 2018 r. oraz później?
3/ Czy w razie poświadczenia nieprawdy odnośnie zamieszkiwania na terenie Gminy Konstantynów Łódzki, mandat radnego może zostać wygaszony przez Wojewodę Łódzkiego?
   Odpowiedź Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego (z upoważnienia podpisana przez sekretarz miasta Krystynę Fudałę):
Ad. 1/ Z informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim wynika, że wszyscy radni zamieszkują na terenie gminy Konstantynów łódzki.
Ad. 2/ Aktualnie nie jest prowadzone w tutejszym Urzędzie żadne postępowanie wyjaśniające wobec radnych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, dotyczące zamieszkiwania na terenie gminy Konstantynów Łódzki. Nie dysponujemy również informacjami o aktualnie toczącym się postępowaniu w powyższej sprawie.
Ad. 3/ Żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
   Czy odpowiedź Burmistrza usuwa wszystkie wątpliwości?
Bernard Cichosz