2019-06-25
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 14.00

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) przedstawienie Uchwały nr I/59/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie opinii o sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2018 rok,
3) zaopiniowanie projektu Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2018 rok
4) zaopiniowanie projektów Uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b) zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031,
5) sprawy różne.