2019-07-03
Nie taki pająk straszny

Nie taki pająk straszny

Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim zakończyła realizację projektu pn: „Nie taki pająk straszny”. Celem projektu było kultywowanie i zachowanie lokalnego dziedzictwa poprzez organizację warsztatów papieroplastyki ludowej. W ramach grantu wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury zorganizowano 60 warsztatów prowadzonych przez twórczynie ludowe. W konstantynowskich szkołach oraz w Centrum Odnowy Wsi w Parzęczewie dzieci tworzyły pająki ludowe i kwiaty z naturalnych materiałów. Dodatkowo odbyły się warsztaty dla mieszkańców miasta podczas Jarmarku Wielkanocnego oraz na zakończeniu Roku Kulturalnego. Realizacja projektu dla dwóch grup dzieci i młodzieży (do 24 roku życia) oraz osób po 50 roku sprzyjała międzypokoleniowej współpracy, co wpłynęło na budowanie więzi społecznych i wzmacniało poczucie lokalnej tożsamości. Podsumowaniem projektu były dwie wystawy: w Konstantynowie Łódzkim i Parzęczewie, na których zorganizowano poczęstunek.
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” realizowane w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania PRYM.
Grantobiorca: Fundacja Rozwoju Kultury w Konstantynowie Łódzkim
Wysokość grantu: 19 995,00zł (100 % dofinansowania)
Koordynacja zadania: Aleksandra Lobka, Mariusz Augustyniak
<Aktualizacja: 2019-07-17>