2019-08-28
X sesja Rady Miejskiej

X sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad X sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 29 sierpnia 2019 roku (czwartek) 9:00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 29 sierpnia 2019 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Wyznaczenie sekretarza obrad.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z IX sesji.
5.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b)zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, druk „A”.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego, druk „B”.
9.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Sucharskiego 12, na okres 3 lat z dotychczasowym najemcą,
b) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewid. 278 w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. Krzywiec-Okołowicza, obręb: K-10, na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego (południowa strona ulicy Lutomierskiej, obręb K-8).

12.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2019/2020.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IX/87/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego miasta Konstantynowa Łódzkiego.
14.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy na 2019 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim,
b) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” – druk „A”,
c) nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego” – druk „B”.
15.Interpelacje i zapytania radnych.
16.Wolne wnioski i informacje.
17.Informacje związane z organizacją pracy Rady Miejskiej.
18.Zamknięcie X sesji.