2019-09-02
Lena Podsiadła dyrektorem MOK

Lena Podsiadła dyrektorem MOK

Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim ma nowego dyrektora od 2 września 2019.

Z dniem 2 września 2019, w wyniku naboru, Lena Podsiadła objęła funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. O funkcję ubiegało się 5 osób.
Lena Podsiadła jest absolwentką Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego (kierunek pedagogika). Ukończyła też studia podyplomowe (oligofrenopedagogika, logopedia, zarządzanie oświatą). Od dwudziestu lat związana z placówkami oświatowymi w Konstantynowie Łódzkim. Inicjatorka i organizatorka festynu dla osób niepełnosprawnych „Dni Godności”. Autorka wielu projektów unijnych zrealizowanych na terenie Konstantynowa Łódzkiego.
Do obowiązków nowej dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury należy:
1)zarządzanie MOK i reprezentowanie go na zewnątrz;
2)ustalanie organizacji i zasad funkcjonowania MOK;
3)podejmowanie decyzji w zakresie polityki kadrowej MOK;
4)kierowanie gospodarką finansową jednostki i ponoszenie odpowiedzialności za jej prawidłowość, w tym opracowywanie planu finansowego jednostki oraz dysponowanie środkami określonymi w planie;
5)dbanie o efektywne gospodarowanie mieniem będącym w zarządzie MOK;
6)organizowanie imprez artystycznych, oświatowych i rozrywkowych oraz wystaw;
7)prowadzenie aktywności kulturalnej poprzez działalność zespołów artystycznych, kół, klubów i ognisk artystycznych;
8)wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych w formie zarządzeń regulujących zasady funkcjonowania i organizacji MOK,
9)wprowadzenie i stosowanie kontroli zarządczej,
10)realizacja przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym pełnienie funkcji Administratora Danych w MOK,
11)przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji z realizacji powierzonych zadań,
12)współdziałanie w realizacji statutowych celów i zadań z organami gminy, właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim i innymi jednostkami zewnętrznymi.
<Informacja opracowana na podstawie materiałów (tekst i zdjęcie) Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim >