2019-09-04
Obowiązuje „bezcelowa” uchwała

Obowiązuje „bezcelowa” uchwała

----------------------------------------------szept krzykacza na bis

Finansowanie zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki
■ Wadliwa prawnie jedna z uchwał od lat jest podstawą finansowania klubów sportowych z gminnego budżetu (czyli z pieniędzy podatników). Dopiero w bieżącej kadencji w wyniku inicjatywy przewodniczącego Konstantynowskiej Rady Sportu nowy burmistrz postanowił to naprawić, ale efekt zależy od rady miejskiej.

   Ustawa o sporcie (Art.27.*) sankcjonuje wspieranie sportu przez organy władzy publicznej. Art. 27. tej ustawy sankcjonuje, że organ stanowiący JST (w konstantynowskich realiach: rada miejska) określając w uchwale, tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu (i tryb finansowania tego zadania własnego) musi wskazać w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który zamierza osiągnąć.
   Zapis UCHWAŁY NR V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie gminy Konstantynów Łódzki w dotychczasowym brzmieniu wymaga zmiany, uzupełnienia i doprecyzowania, ponieważ semantycznie nie wskazuje on żadnego celu publicznego z zakresu sportu, który gmina zamierza osiągnąć. A wskazanie celu jest konieczne. To narzuca ustawa o sporcie.
Zapis § 2. dotyczący wspomnianego celu sportowego jest nieskończonym bardzo rozbudowanym zdaniem złożonym. Formalnie i praktycznie zapis jest niepełny. Wskazuje tylko, że jakiś domniemany cel ma być osiągnięty poprzez coś (umożliwienie uprawiania sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przez podnoszenie poziomu sportowego w kilku dziedzinach sportowych).
Najbardziej oczywisty cel sportowy to oczywiście udział we współzawodnictwie (bazującym na systematycznym szkoleniu) organizowanym i prowadzonym przez polski związek sportowy (lub okręgowy związek sportowy). Taki cel ma też ogromny atut dodatkowy – promuje gminę, której PEŁNA NAZWA zawsze powinna wchodzić w nazwę klubu. Taka kompletna nazwa klubu (z PEŁNĄ NAZWĄ gminy) musi funkcjonować w zgłoszeniach klubu do wszelkich rozgrywek.
   Uzupełnienie uchwały o cel sportowy to konieczność. W zależności od dokładnego brzmienia zapisu dot. celu inne zmiany mogą być też konieczne.
  Uchwała w dalszych paragrafach sankcjonuje pomoc organizacyjną (§ 8.) i wsparcie rzeczowe (§ 9.) od gminy dla klubów, dlatego zdecydowanie celowe jest uzupełnienie jednozdaniowego § 1. drugim zdaniem. Wtedy § 1. w pełnym brzmieniu mógłby mieć zapis:
   § 1. Uchwala warunki i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na trenie gminy Konstantynów Łódzki. Łącznie z finansowaniem gmina może wspierać klub poprzez:
– pomoc organizacyjną,
– wsparcie rzeczowe.

   Warto zauważyć, że ustawa o sporcie nie używa terminów:
dziedzina sportu
dyscyplina sportu
Kierując się zapisami ustawowymi w omawianej uchwale właściwsze było by używanie terminu: (dany) sport.
   Osobnym zagadnieniem jest § 10. dot. wniosku o udzielenie dotacji (oraz sam druk wniosku, czyli załącznik nr 1 do uchwały).
   W poprzednich kadencjach klubom przelewano gminne pieniądze bez jakiejkolwiek decyzji burmistrza. Wystarczyła tylko informacja burmistrza!

 

Bernard Cichosz


…............................…………
* Ustawa o sporcie, Art.27.
1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego.
2.Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust.1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.