2019-09-11
Przebudowa sieci cieplnej

Przebudowa sieci cieplnej

Z końcem pierwszej dekady września 2019 ruszyły roboty na osiedlu Sucharskiego w Konstantynowie Łódzkim

Do intensywnej realizacji robót objętych zadaniem inwestycyjnym Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sucharskiego 5, 7, 9, 11, 13, 15 oraz Kopernika 38 i 40 w Konstantynowie Łódzkim wraz z budową węzłów cieplnych w ul. Sucharskiego 7 i 11 przystąpiono z końcem pierwszej dekady września 2019. Zakończenie robót przewidziano na 30 listopada 2019 r., przy czym: roboty instalacyjne wraz z uruchomieniem i odbiorem sieci i węzłów cieplnych – do 30.09.2019 r. W tym czasie zaplanowano przerwę w dostawie c.o. i c.w.u. (ok. 5 dni) o czym mieszkańcy będą powiadomieni z wyprzedzeniem.
Poniżej informacja Przedsiębiorstwa Komunalnego Gminy Konstantynów Łódzki Spółka z o.o. sporządzona przez Annę Marczak.
BC
Informacja nt. realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa sieci cieplnej wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sucharskiego 5, 7, 9, 11, 13, 15 i Kopernika 38 i 40 w Konstantynowie Łódzkim wraz
z budową węzłów cieplnych w ul. Sucharskiego 7 i 11”.

Realizacja niniejszego Projektu ma na celu ograniczenie strat ciepła na przesyle z uwagi na bardzo duże zużycie sieci oraz zminimalizowanie możliwości wystąpienia awarii, a co za tym idzie poprawę stanu środowiska naturalnego i komfortu życia mieszkańców.
1.Wartość zadania inwestycyjnego: 725 836,76 zł. netto (892 779,22 zł brutto)
2.Finasowanie inwestycji:
•planowana pożyczka WFOŚiGW w Łodzi: 604 711,00 zł netto,
•udział własny: 121 125,76 zł netto.
3.Długość sieci cieplnej wraz z przyłączami – ok. 665,00 m.
4.Wykonawca robót – ERBUD Industry Centrum Sp. z o.o. (umowa 23/ZP-U/2019 z dn. 21.08.2019 r.)
•Okres rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy.
•Kierownik budowy – Pan Dominik Gosławski, tel. 695 125 044.
5.Inspektor nadzoru inwestorskiego – firma SANTECH Marcin Przybył, tel. 501-061-086 (umowa 22/ZP-U/2019 z dn. 14.08.2019 r.)
6.Planowane rozpoczęcie robót – 09.09.2019 r.
7.Planowana przerwa w dostawie c.o. i c.w.u. – ok. 5 dni (o czym będą powiadomieni mieszkańcy z wyprzedzeniem),
8.Planowane zakończenie robót – 30 listopada 2019 r., przy czym:
•roboty instalacyjne wraz z uruchomieniem i odbiorem sieci i węzłów cieplnych – do 30.09.2019 r.,
•odtworzenie nawierzchni terenów utwardzonych, zieleńców, uporządkowanie terenu budowy –do 30.11.2019 r.
9.Efekt ekologiczny – zaoszczędzimy ok. 600 GJ/rok, oraz dzięki mniejszej produkcji ciepła (o 600 GJ/rok) zmniejszymy emisję zanieczyszczeń do atmosfery o ok. 40% w zakresie przebudowywanej sieci.
Konstantynów Łódzki, dn. 06.09.2019 r.