2019-11-26
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

27 listopada 2019 roku (środa) o godz. 16.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się w dniu 27 listopada 2019 roku (środa) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Konstantynów Łódzki za rok szkolny 2018/2019,
3) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego,
b) zmiany Uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych,
4) sprawy różne.