2019-11-27
XIII sesja Rady Miejskiej

XIII sesja Rady Miejskiej

28 listopada 2019 (czwartek) godz. 9.00

W czwartek 28 listopada 2019 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b) zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
9. Przedstawienie przez Kierownika Referatu Oświaty i Polityki Społecznej Informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Konstantynów Łódzki za rok szkolny 2018/2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz przekazania regulaminu do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia cen biletów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Konstantynowa Łódzkiego.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie XIII sesji.