2019-12-18
XIX sesja Rady Powiatu

XIX sesja Rady Powiatu

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu Pabianickiego, 19 grudnia (czwartek) 10.00

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 19 grudnia 2019 roku, o godz. 10.00 w „Sali Kominkowej” Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2 odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu Pabianickiego.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIX Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
2. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Pabianickiego.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Informacja Starosty o pracach Zarządu w okresie między sesjami.
5. Stan bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożenia pożarowe na terenie powiatu -informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2019-2025.
7. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2019 rok.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego na lata 2020-2025.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2020 rok:

– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
– odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
– stanowisko Zarządu w sprawie ostatecznej opinii Komisji Budżetu i Finansów;
– dyskusja;
– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi obowiązujących w 2020 roku.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miejską Pabianice porozumienia w sprawie powierzenia na 2020 rok Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jana Lorentowicza w Pabianicach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Pabianickiego.
12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXXV/345/06 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie stawek opłat za najmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
13. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.
14. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Ramowego Planu Pracy Rady Powiatu Pabianickiego” na 2020 rok.
15. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
16. Informacje, komunikaty i oświadczenia radnych.
17. Zamknięcie obrad XIX Sesji RPP.