2019-12-18
XV sesja Rady Miejskiej

XV sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XV sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim, 19 grudnia (czwartek) 9.15

PRZYPOMINAMY:

W czwartek 19 grudnia o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej 2 (parter) odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji.
5. Przyjęcie protokołu z XIII sesji.
6. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2019,
b) zmiany Uchwały nr III/11/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2019-2031,
c) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031:
– przedstawienie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
– przedstawienie opinii Regionalnej izby Obrachunkowej,
– przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– głosowanie nad projektem uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b) uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020 wraz z autopoprawką:
– przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
– przedstawienie opinii Regionalnej izby Obrachunkowej,
– przedstawienie opinii i wniosków stałych komisji Rady Miejskiej,
– dyskusja,
– głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XLIII/355/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
b) przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla dróg gminnych na terenie gminy Konstantynów Łódzki wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie XIV sesji.

UWAGA: 2019-12-13 Zmiany dot. sesji RM
<Aktualizacja: 2019-12-16>