2020-01-29
XVII sesja Rady Miejskiej

XVII sesja Rady Miejskiej

30 stycznia 2020 roku (czwartek) o godz. 9.15

PRZYPOMINAMY:

W dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter) odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIV (nadzwyczajnej) sesji.
5. Przyjęcie protokołu z XV sesji.
6. Przyjęcie protokołu z XVI (nadzwyczajnej) sesji.
7. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020,
b) zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
c) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
d) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
f) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
g) odbierania przez gminę Konstantynów Łódzki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych na terenie gminy Konstantynów Łódzki wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) określenia średnich cen paliw na terenie gminy Konstantynów Łódzki w roku szkolnym 2019-2020,
b) określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych gminy,
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie miejsc bezpłatnego parkowania oraz poparcia petycji skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski,
b) rozpatrzenia petycji dotyczącej bezpłatnych parkingów przed kościołami, cmentarzami oraz szpitalami, w sprawie ceny produktów żywnościowych w szpitalach oraz w sprawie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
13. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia planu pracy na 2020 rok Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim,
b) zatwierdzenia planu pracy na 2020 rok Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
14. Sprawozdanie przewodniczących komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z działalności komisji w roku 2019.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie XVII sesji.