2020-01-26
Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego

27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim przy ulicy Zgierskiej 2 (parter) z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2) omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście,
3) zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) wprowadzenia zmian do Uchwały nr XV/128/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia
19 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia dla dróg gminnych na terenie gminy Konstantynów Łódzki wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
b) ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
c) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty,
d) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
e) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki,
f) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
g) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne,
h) odbierania przez gminę Konstantynów Łódzki odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
4) przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2020,
5) sprawy różne.