2020-02-26
XVIII sesja Rady Miejskiej

XVIII sesja Rady Miejskiej

27 lutego 2020 roku o godz. 9.15

PRZYPOMINAMY:

W dniu 27 lutego 2020 roku o godz. 9.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Zgierskiej nr 2 (parter) odbędzie się XVIII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Wyznaczenie sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
5. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020,
b) zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia kategorycznego sprzeciwu wobec wariantów przebiegu nowej linii kolejowej nr 85, odcinek Łódź Fabryczna – Poznań Starołęka wskazanych przez Centralny Port Komunikacyjny, przebiegających przez teren gminy Konstantynów Łódzki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchylenia Uchwały nr X/94/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Lutomierskiej w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
b) nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-8, oznaczonych jako działki: nr 21, nr 110/1, nr 111, nr 112, nr 113, nr 114, nr 115, nr 116, nr 118, nr 119, nr 120, nr 121, nr 122/1, nr 125, nr 126, nr 127, nr 128, nr 129, nr 130, nr 132, nr 133, z dotychczasowym dzierżawcą.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI/58/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Konstantynów Łódzki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do łódzkiego związku metropolitalnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim na rok 2020.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XVIII sesji.