2020-09-27
Posiedzenia komisji RM

Posiedzenia komisji RM

Posiedzenia komisji przed XXV sesją Rady Miejskiej . PROGRAM

W poniedziałek 28 września 2020, na dzień przed XXV sesją Rady Miejskiej, odbędą się posiedzenia komisji.
Proponowany porządek posiedzeń komisji:
♦ 14.30 KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji (nr 23 i 24),
2. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, przy ulicy Daszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 259/34 z dotychczasowymi najemcami, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, przy ulicy Daszyńskiego, oznaczonej jako działka nr 259/34 z dotychczasowymi najemcami, w trybie bezprzetargowym, na czas nieoznaczony,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości położonej jako działka nr 76 z dotychczasowym najemcą, w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
d) określenia wzorów tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta Konstantynów Łódzki.
3. Sprawozdanie z realizacji inwestycji na terenie miasta,
4. Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście – informacja Komendanta Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim,
5. Sprawy różne.

♦ 15:30 KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z dwóch posiedzeń (nr 21 i 23)
2. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
- zmiany Uchwały nr XV/131/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2020;
- zmiany Uchwały nr XV/130/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2020-2031.
3. Sprawy różne.

♦ 16.00 KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji;
2. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego,
3. Sprawy różne.

♦ 16.15 KOMISJA STATUTOWA:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim,
3. Sprawy różne.

♦ 16.45 KOMISJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 czerwca 2020 roku (nr 21),
2. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – obiektów sportowych zarządzanych przez Centrum Sportu i Rekreacji w Konstantynowie Łódzkim,
3. Przygotowanie przedszkoli publicznych i grupy żłobkowej do pracy w roku szkolnym 2020/2021, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i pracowników placówek w okresie pandemii,
4. Sprawy różne.