2021-09-08
Czy to ma związek z ew. odszkodowaniem w wysokości ok. 4,5 mln zł (cz. 3)?

Czy to ma związek z ew. odszkodowaniem w wysokości ok. 4,5 mln zł (cz. 3)?

Organy gminy (skład osobowy), ich dokumenty i działania z lat 2014-2021

■ Działania organów gminy
   2014:
– PROJEKT UCHWAŁY NR LII/393/14 RM w KŁ w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Konstantynowa Łódzkiego wraz z UZASADNIENIEM (druk ???) przygotował, formalnie z własnej inicjatywy, burmistrz Henryk Brzyszcz;
– UCHWAŁA NR LII/393/14 RM w KŁ z dn. 13 listopada 2014) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części KŁ została przyjęta 9 głosami [przy sprzeciwie 5 radnych (♦ Jadwiga Czekajewska ♦ Izabela Dobrzańska-Śmigielska ♦ Włodzimierz Jędrasik ♦ Marian Kaczorowski ♦ Katarzyna Wybrańska) i wstrzymaniu się 1 radnego (♦ Marek Łopaciński)]. PROTOKÓŁ z sesji nie wymienia nazwisk radnych głosujących za uchwałą, ale do tego ustalenia pomocne jest podanie – w artykule z 6.09.2021, cz. 1 o tym samym, co niniejszy, tytule – pełnego składu RM VI kadencji (2010-2014);
   2017:
– PROJEKT UCHWAŁY NR XL/307/17 RM w KŁ z dn. 9 listopada 2017 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do NSA łącznie z UZASADNIENIEM (druk 317) przygotował burmistrz Henryk Brzyszcz z inicjatywy 8 radnych tworzących klub KPS (♦ Robert Bujnowicz ♦ Elżbieta Jabłońska ♦ Mirosława Marszałek ♦ Marcin Młynarczyk ♦ Andrzej Owczarek ♦ Radosław Radwański ♦ Zygmunt Rogala ♦ Barbara Zapalska);
– UCHWAŁA NR XL/307/17 RM w KŁ z dn. 9 listopada 2017 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do NSA została przyjęta 9 głosami [przy sprzeciwie 6 radnych (♦ Jadwiga Czekajewska ♦ Jacek Jakubowski ♦ Włodzimierz Jędrasik ♦ Michał Paśnicki ♦ Konrad Sudra♦ Gabriela Szczepaniak ), nie było głosów wstrzymujących się]. PROTOKÓŁ z sesji nie wymienia nazwisk radnych głosujących za uchwałą, ale do tego ustalenia pomocne jest podanie, na początku artykułu, pełnego składu RM VII kadencji (2014-2018);
– PROTOKÓŁ NR XL/17 sesji RM w KŁ odbytej 9 listopada 2017 zawiera zapis: radna Gabriela Szczepaniak w imieniu Klubu Radnych „Wspólny Konstantynów” złożyła oświadczenie do protokołu apelując do wszystkich radnych niebędących członkami tego Klubu, aby wycofali poparcie do uchwały w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do NSA od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SA/Łd 209/17;
   2019:
– RADA MIEJSKA VIII kadencji (2018-2023), podobnie jak RM VII kadencji (2014-2018) nie wycofała skargi kasacyjnej do NSA przegłosowanej UCHWAŁĄ NR XL/307/17 (z dn. 9 listopada 2017). Był na to czas od 9 listopada 2017 do listopada 2019;
– ŻADEN RADNY, ani BURMISTRZ nie wystąpili z udokumentowaną oficjalnie i upublicznioną inicjatywą wycofania skargi kasacyjnej do NSA przegłosowanej UCHWAŁĄ NR XL/307/17 RM w KŁ z dn. 9 listopada 2017. Był na to czas od 9 listopada 2017 do listopada 2019;
– Zainteresowani mieszkańcy Srebrnej rozważali podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wycofania skargi kasacyjnej do NSA przegłosowanej UCHWAŁĄ NR XL/307/17 RM w KŁ z dn. 9 listopada 2017;
– PISMO PRZEWODNIE do wyroku NSA (z dn. 28 listopada 2019) zawierające WSZYSTKIE wpisy dekretacyjne UM w KŁ (po otrzymaniu pisma) dokumentuje, do kogo i kiedy powinny dotrzeć zawarte tam informacje;
– RADA MIEJSKA VIII kadencji (2018-2023) (praktycznie jedyny właściwy do podjęcia procedury prawnej organ samorządu Konstantynowa Łódzkiego) jeszcze nie zajęła żadnego oficjalnego stanowiska, popartego uchwałą, dotyczącego ewentualnych dalszych działań organów naszej gminy w sprawie wezwania do zapłaty odszkodowania w wysokości ponad 4,5 mln zł. Poszczególni radni i burmistrz VIII kadencji ustosunkowali się do sprawy jedynie w swoich wypowiedziach (oficjalnych i nieoficjalnych).


Opracowanie: Bernard Cichosz

Zdj.: 2017-11-09 XXXIX sesja RM w Konstantynowie Łódzkim

 

<Aktualizacja: 2021-09-08>

PRZYPOMINAMY i POLECAMY:
2017-11-11

Dwa ważne dokumenty
2017-11-09

Dwie sesje = jedna uchwała
2017-11-08
Jest wniosek o odwołanie prezydium RM
2017-11-08
Dwie sesje jednego dnia!
2017-11-07
Będzie wniosek o odwołanie prezydium rady miejskiej
2017-11-07
Burmistrz nie informuje rady o istotnych sprawach