2021-09-10
Posiedzenia komisji RM

Posiedzenia komisji RM

WRZESIEŃ 2021: dnia 13 (poniedziałek) 15.30 i 17.00; dnia 14 (wtorek) 15.00 i 16.30; dnia 15 (środa) 15.00 i 15.45

■ Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (w trybie pracy zdalnej):
♦ 13 września 2021 roku (poniedziałek) 15.30
KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
♦ 13 września 2021 roku (poniedziałek) 17.00
KOMISJA REWIZYJNA
♦ 14 września 2021 roku (wtorek) 15.00
KOMISJA MIESZKANIOWA
♦ 14 września 2021 roku (wtorek) 16.30
KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
♦ 15 września 2021 roku (środa) 15.00
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
♦ 15 września 2021 roku (środa) 15.45
KOMISJA STATUTOWA


■ Proponowany porządek posiedzeń komisji:
♦ KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
[13 września 2021 roku (poniedziałek) 15.30]
1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniu 7 czerwca 2021 r. (Nr 36), w dniu 24 czerwca 2021 r.(Nr 37),
2.Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2026”,
b) zawarcia porozumienia z Powiatem Pabianickim w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządu drogami powiatowymi, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2021/2022,
c) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie w całości z użytkowania jako drogi publicznej.
1.Przedstawienie informacji PKGKŁ Sp. z o. o. dotyczącej działań w zakresie usług komunalnych.
2.Omówienie stanu technicznego zasobów komunalnych gminy.
3.Przedstawienie przygotowania działań „Bezpieczna Droga Do i Ze Szkoły”, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
4.Omówienie egzekwowania przepisów prawa od osób przekraczających prawo.
5.Zaopiniowanie wniosku mieszkańców ul. M. Skłodowskiej-Curie w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Skłodowskiej-Curie.
6.Sprawy różne.
♦ KOMISJA REWIZYJNA
[13 września 2021 roku (poniedziałek) 17.00]
1) Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia w dniu 21 maja 2021 r. (Nr 24).
2) Ustalenie składów zespołów kontrolnych dla przeprowadzenia kontroli przewidzianych w planie pracy Komisji z terminem realizacji do końca 2021 roku.
3) Sprawy różne.
♦ KOMISJA MIESZKANIOWA
[14 września 2021 roku (wtorek) 15.00]
1) Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 9 czerwca 2021 r. (Nr 27).
2) Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2025.
3) Rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania.
4) Przekazanie informacji o osobach wnioskujących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu.
5) Omówienie spraw związanych z eksmisjami.
6) Podsumowanie i omówienie działalności komisji w I półroczu.
7) Sprawy różne.
♦ KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
[14 września 2021 roku (wtorek) 16.30]
1) Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2) Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego oraz zaopiniowanie projektu uchwały w tej sprawie.
3) Sprawy różne.
♦ KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
15 września 2021 roku (środa) 15.00
1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 10 sierpnia 2021 roku (Nr 36).
2.Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
♦ KOMISJA STATUTOWA
15 września 2021 roku (środa) 15.45
1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 8 czerwca 2021 r.(Nr 9).
2.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. Błogosławionego Rafała Chylińskiego w Konstantynowie Łódzkim.
3.Sprawy różne.