2021-11-19
Posiedzenia komisji RM

Posiedzenia komisji RM

LISTOPAD 2021: dnia 22 (poniedziałek) 15.30 i 17.00; dnia 14 (wtorek) 15.00 i 16.30; dnia 15 (środa) 15.00 i 15.45

■ Terminy posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim (w trybie pracy zdalnej):
♦ 22 listopada 2021 roku (poniedziałek) 15.30
KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
♦ 23 listopada 2021 roku (wtorek) 15.00
KOMISJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
♦ 24 listopada 2021 roku (środa) 15.00
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
♦ 24 listopada 2021 roku (środa) 16.00
KOMISJA REWIZYJNA
♦ 30 listopada 2021 roku (wtorek) 16.00
KOMISJA MIESZKANIOWA

■ Proponowany porządek posiedzeń komisji:
♦ KOMISJA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
[22 listopada 2021 roku (poniedziałek) 15.30]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 25 października 2021 roku (Nr 39).
2. Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście – informacja Komendanta Straży Miejskiej.
3. Informacja PKGKŁ Sp. z o. o. dotycząca działań w zakresie usług komunalnych.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie zmiany uchwały nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki zmienionej uchwałą nr XIX/161/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
5. Sprawy różne.
♦ KOMISJA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ
[23 listopada 2021 roku (wtorek) 15.00]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 26 października 2021 r. (Nr 34).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2022,
b) zmiany Uchwały nr XLIII/335/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
3. Sprawy różne.

♦ KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
[24 listopada 2021 roku (środa) 15.00]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 27 października 2021 roku (Nr 38).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021,
b) zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021,
c) zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031,
d) ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
3. Sprawy różne.

♦ KOMISJA REWIZYJNA
[24 listopada 2021 roku (środa) 16.00]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia w dniu 12 października 2021 r. (Nr 26).
2. Omówienie wyników kontroli tematycznych przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną.
3. Weryfikacja planów kontrolnych.
4. Sprawy różne.

♦ KOMISJA MIESZKANIOWA
[30 listopada 2021 roku (wtorek) 16.00]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji odbytego 21 października 2021 roku. (Nr 29).
2. Rozpatrzenie podań o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział mieszkania.
3. Przekazanie informacji o osobach wnioskujących w sprawie przyśpieszenia przydziału lokalu.
4. Sprawy mieszkaniowe.
5. Sprawy różne.