2021-11-24
XXXIX sesja Rady Miejskiej

XXXIX sesja Rady Miejskiej

25 listopada (czwartek) godz. 10.00

PRZYPOMINAMY:

<PROJEKTY UCHWAŁ XXXIX sesji>
W czwartek 25 listopada 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się, w trybie pracy zdalnej, XXXIX sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.
4.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021,
b) zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021,
c) zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składników wynagrodzenia dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki zmienionej uchwałą nr XIX/161/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie na rok 2022,
b) zmiany Uchwały nr XLIII/335/18 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
9. Informacja Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego wynikająca z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie XXXIX sesji.