2021-11-22
Tych dokumentów nie może brakować w BIP-ie

Tych dokumentów nie może brakować w BIP-ie

Minął trzeci rok kadencji (2018-2023) cz. 5

■ Ostatnio mamy coraz więcej rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Łódzkiego i uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dot. niewłaściwych działań naszej gminy. Tych dokumentów nie może brakować w BIP-ie.
  
Przed rokiem zauważyliśmy, że urząd miejski stara się, aby więcej informować o działaniach burmistrza, rady miejskiej i jednostek organizacyjnych gminy oraz o wydarzeniach sportowych. To jednak nie zadowala mieszkańców. Pojawiają się ciągle nowe wyzwania.
   Zawsze podkreślamy, że dokumenty wytworzone przez organy gminy (radę miejską i burmistrza) powinny być w pełni i niezwłocznie udostępniane całej wspólnocie samorządowej, przez którą te organy są wybierane i przed którą są odpowiedzialne. Mieszkańcy przecież jako wspólnota samorządowa mogą podejmować rozstrzygnięcia bezpośrednio, a nie tylko za pośrednictwem organów gminy. Niedługo powinny wejść w życie akty prawne upraszczające procedurę udziału wspólnoty samorządowej w zarządzaniu gminą. Referenda nie będą miały progu frekwencyjnego, nastąpi wydłużenie terminu na zebranie podpisów mieszkańców popierających referendum z 60 dni do pół roku, a także ulegnie zmniejszeniu o połowę liczba obywateli niezbędnych do zainicjowania referendum (obecnie jest to 10 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu lub 5 proc. uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa). W projekcie ustawy przewiduje się też wprowadzenie reguły, zgodnie z którą referendum będzie można przeprowadzać dwa razy w czasie trwania kadencji. Po wejściu w życie tych zamierzeń organy gminy (rada miejska i burmistrz) w jeszcze większym stopniu będą zobowiązane do stwarzania wspólnocie samorządowej warunków współpracy na rzecz gminy i dla dobra mieszkańców. Będzie to nieustanny proces. Na pewno w Biuletynie Informacji Publicznej powinny niezwłocznie pojawiać się wszystkie dokumenty z informacjami publicznymi istotnymi dla wspólnoty samorządowej.
   Mieszkańcy oczekują również na informacje o rozwoju naszej gminy na tle innych gmin w Polsce i w Łódzkiem.
   Ostatnio mamy coraz więcej rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Łódzkiego i uchwał Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi dot. niewłaściwego funkcjonowania naszej gminy. Tych dokumentów nie może brakować w BIP-ie.
Bernard Cichosz