2021-12-14
Komisja Infrastruktury Społecznej

Komisja Infrastruktury Społecznej

15 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 15.00

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej odbędzie się 15 grudnia 2021 roku (środa) o godz. 15.00 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniu 23 listopada 2021 r. (Nr 35) oraz w dniu 7 grudnia 2021 r. (Nr 36).
2) Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024,
b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
3) Sprawy różne.