2021-12-19
Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Budżetu i Finansów

20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 15.30

PRZYPOMINAMY:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się 20 grudnia 2021 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w trybie pracy zdalnej z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 23 listopada 2021 roku (Nr 39) oraz z dnia 7 grudnia 2021 roku (Nr 40).
2. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021,
b) zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021,
c) zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031,
d) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
e) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim.
3. Sprawy różne.