2021-12-20
XL sesja Rady Miejskiej

XL sesja Rady Miejskiej

21 grudnia 2021 roku o godz. 10.00

PRZYPOMINAMY:

XL sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się 21 grudnia 2021 roku o godz. 10.00 w trybie pracy zdalnej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
4. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021,
b) zmiany Uchwały nr XXVIII/244/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2021,
c) zmiany Uchwały nr XXVIII/243/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2021-2031,
d) ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Konstantynów Łódzki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022 – 2031:
• przedstawienie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
•przedstawienie Uchwały Nr I/143/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Konstantynów Łódzki,
•przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
• dyskusja,
• głosowanie nad projektem uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b) uchwalenia budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022:
• przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
• przedstawienie Uchwały Nr I/144/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok,
• przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej,
• dyskusja,
• głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024,
b) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026,
c) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie XL sesji.