2022-01-29
Za 46 tys. zł gmina pozyskała 150 tys. zł

Za 46 tys. zł gmina pozyskała 150 tys. zł

Składki członkowskie i pozyskane środki gminy Konstantynów Łódzki w roku 2021.

■ W roku 2021 Konstantynów Łódzki wpłacił 46 433,93 zł (w 2020: 46 637,74 zł) składek członkowskich z tytułu przynależności gminy do organizacji (związki, stowarzyszenia samorządowe).
■ W roku 2021 gmina Konstantynów Łódzki, z tytułu członkostwa w powyższych stowarzyszeniach i związkach, pozyskała 149 755.00 zł* (w 2020 nie pozyskano żadnych środków**, tak przed rokiem poinformował nas urząd miejski).
  
Gmina Konstantynów Łódzki, według stanu na koniec roku 2021, należy do poniżej podanych organizacji (związki, stowarzyszenia i organizacje). Z tego tytułu opłaca następujące składki członkowskie. Podajemy też informację Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim o pozyskanych środkach dzięki przynależności do wspomnianych organizacji.
Składki członkowskie Konstantynowa Łódzkiego w latach: 2018, 2019, 2020, 2021.
(lp. nazwa stowarzyszenia: roczna składka członkowska w latach: 2018, 2019 i 2020, 2021)
1. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego: 2500 zł; 2500 zł; 2500 zł; 2500,00
2. Związek Gmin Nadnerzańskich: 1500 zł; 1500 zł; 3000 zł; 3000 zł
3. Związek Miast Polskich: 5661,88 zł; 5851,60 zł; 6023,02 zł; 6056,51 zł
4. Lokalna Grupa Działania PRYM: 10 000 zł; 10 000 zł; 10000 zł; 10000 zł
5. Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny: 8500 zł; 18767,41 zł; 18814,72; 18877,42 zł
6. Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”: 6000 zł; 6000 zł; 6000 zł; 6000 zł
Składki łącznie w roku 2021: 46 433,93
Wcześniej nasza gmina należała jeszcze do następujących organizacji:
a/ Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich: 382,95 zł; 383,85 zł; 300 zł; 0,00 zł
b/ Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego: 6000 zł; 0,00 zł; 0,00 zł; 0,00
c/ Stowarzyszenie TAK DLA S14: 1000 zł; 1000 zł; 0,00; 0,00
d/ „Klaster Dobrej Energii”: 7 380 zł; 3690 zł; 0,00;
…………..............
* OSP NIESIĘCIN w Konstantynowie Łódzkim złożyło w 2021 r. wniosek do Lokalnej Grupy Działania PRYM o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Tytuł wniosku: „Rozwój Infrastruktury kulturalnej w OSP Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim”
Data złożenia wniosku do Lokalnej Grupy Działania PRYM: 26.01.2021
Data podpisania umowy o dofinasowanie z województwem łódzkim: 09.07.2021 r.
Wartość wniosku: 150 000.00 zł
Kwota dofinasowania: 149 755.00 zł
Zakres wniosku: wykonanie instalacji fotowoltaicznej, roboty budowlane -remont pomieszczeń kuchennych
PRZYPOMINAMY:
   Przed rokiem Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim poinformował naszą redakcję o pozyskanych środkach dzięki przynależności do wspomnianych organizacji:
W roku 2020 gmina Konstantynów Łódzki, z tytułu członkostwa w powyższych stowarzyszeniach i związkach, nie pozyskała żadnych środków (** bieżące informacje urzędu miejskiego są inne: w 2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia ŁOM pozyskano 2 mln zł na inwestycję związaną z infrastrukturą tramwajową).
Wcześniej pozyskane środki:
— Za pośrednictwem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 gmina pozyskała 13 821 138,21 zł (dot. inwestycji związanej z infrastrukturą tramwajową).
— Za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Z Ikrą” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" gmina pozyskała 140 000, 00 zł (dot. inwestycji w Ośrodku nad Stawem).
— Dzięki Lokalnej Grupie Działania PRYM powstał w Konstantynowie Łódzkim plac zabaw. W Ośrodku nad Stawem dzieci mogą korzystać z placu zrealizowanego w ramach projektu współpracy pn. „Ogródki Gier Rozwojowych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na łączną kwotę 340 583,00 zł. Program ma m.in. podnosić atrakcyjność rekreacyjną i turystyczną regionu poprzez zapoznawanie mieszkańców z możliwościami aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej, a także krzewić kulturę zdrowego trybu życia poprzez organizowanie wspólnych akcji prozdrowotnych.
Lokalne Grupy Działania umożliwiają też pozyskiwanie środków naszym lokalnym stowarzyszeniom i organizacjom.
Bernard Cichosz