2022-02-17
Komisji Budżetu i Finansów

Komisji Budżetu i Finansów

18 lutego 2022 roku (piątek) godz. 9.45

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w 18 lutego 2022 roku (piątek) o godz. 9.45 w trybie pracy zdalnej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
3. Sprawy różne.