2022-03-16
Poradnik przewidującego radnego

Poradnik przewidującego radnego

Radni Rady Miejskiej w Konstantynowie już na „nowej” diecie

■ Podwyższając diety Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim wprowadziła potrącenia z tytułu nieobecności na sesji i na posiedzeniu komisji, ale stworzyła też warunki, aby te potracenia nie były zbyt dotkliwe.
■ Potrącenie za nieobecność na sesji nie obowiązuje m.in. w przypadku zwołania sesji na wniosek Burmistrza (bardziej lub mniej formalny). Praktycznie tak może być zwoływana niemal każda sesja z wyjątkiem zwoływanej na wniosek 1/4 ustawowego składu radnych, ale tu też nie obowiązuje potrącanie diety za nieobecność.
   Na wniosek Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Rada Miejska „urealniła”, obowiązujące od 1 marca 2022, podwyższone stawki diet dla radnych. Wprowadzono potrącenia z diet z tytułu nieobecności na sesji i na posiedzeniu komisji, ale stworzono też warunki, aby te potracenia nie były zbyt dotkliwe. O tym poniżej.
1/ Przede wszystkim dieta przysługuje radnym w każdym miesiącu pełnienia funkcji. W miesiącu,w którym nie odbędzie się żadna sesja rady miejskiej ani żadne posiedzenie komisji radny otrzyma pełną dietę. Wtedy nie musi się on wykazać jakąkolwiek aktywnością.
2/ Potrącenia z diet z tytułu nieobecności na sesji (20%) i na posiedzeniu komisji (10%) zostały uwarunkowane okolicznościami, które zmniejszą ich dotkliwość.
a) Potrącenie za nieobecność na sesji zależy od trybu zwołania sesji (m.in. nie obowiązuje w przypadku zwołania sesji na wniosek Burmistrza (bardziej lub mniej formalny). Praktycznie tak może być zwoływana niemal każda sesja z wyjątkiem zwoływanej na wniosek 1/4 ustawowego składu radnych, ale tu też nie obowiązuje potrącanie diety za nieobecność.
b) Na potrącenia za nieobecność na posiedzeniu komisji przewidujący radny znajdzie prosty sposób. Radny nie musi być członkiem kilku komisji (tak, jak obecnie). Może nawet nie być członkiem żadnej, ale najlepiej będzie mu zapisać się tylko do jednej i pełnić tam funkcję przewodniczącego (ewentualnie wiceprzewodniczącego). Na posiedzeniu każdej komisji radny i tak będzie mógł się pojawiać (bez prawa głosowania) i pracować dla dobra gminy nie narażając się na potrącenie diety.
3/ W dalszym ciągu obowiązuje potwierdzenie udziału w sesji lub posiedzeniu komisji tylko jednym podpisem na liście obecności (złożonym w dowolnym momencie odbywania się sesji czy posiedzenia komisji).
Teoretycznie można złożyć podpis i wyjść z obrad. Trudno to będzie jednak uznać za udział w sesji czy posiedzeniu. Radnym zdarzają się też niewielkie spóźnienia na sesję czy posiedzenie komisji. Niekiedy takie spóźnienie na posiedzenie komisji skutkuje zaliczeniem im nieobecności (wyjaśniam to w ostatnim zdaniu artykułu).
Ten absurd (podany w ekstremalnym przykładzie) można wyeliminować poprzez potwierdzanie obecności dwoma podpisami. Po raz pierwszy lista byłaby udostępniana przed sesją czy posiedzeniem komisji i np. kwadrans po rozpoczęciu obrad kończyłby się czas na złożenie pierwszego podpisu (brak podpisu radnych musiałby zostać odnotowany). Drugi podpis radny składałby po zamknięciu sesji czy posiedzenia komisji.
W tej propozycji jest jednak pewien problem. Niejednokrotnie posiedzenie komisji trwa krócej niż kwadrans…
Bernard Cichosz