2022-03-30
XLIV sesja Rady Miejskiej

XLIV sesja Rady Miejskiej

31 marca 2022 roku (czwartek) 10.00

PRZYMOPINAMY:

XLIV sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się 31 marca 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w trybie pracy zdalnej
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
4.Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022,
b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/368/22 z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Konstantynowa Łódzkiego biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu.
7.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego.
9.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 530/13 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
b)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-11, oznaczonej jako działka nr 408 i nr 409 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
c)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 179/2 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
d)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, oznaczonej jako działka nr 256/10 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
e)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 530/9 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
f)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 92/2 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
g)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-13, oznaczonej jako działka nr 135/1 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
h)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-14, oznaczonej jako działka nr 255/5 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
i)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 530/23 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą.
10.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)wykazu kąpielisk na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz określenia sezonu kąpielowego,
b)przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2022.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
12.Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”.
13.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
14.Przedstawienie sprawozdań z realizacji:
a)Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku,
b)Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021,
c)Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2021 rok,
d)Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok,
e)Programu „Rodzinny Konstantynów Łódzki” za 2021 rok,
f)Programu „Konstantynowska Karta Seniora” za 2021 rok.
15.Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok.
16.Sprawy różne.
17.Zamknięcie XLIV sesji.
<Aktualizacja: 2022-03-26>