2022-03-27
Porządek posiedzeń komisji RM

Porządek posiedzeń komisji RM

W czwartek 31 marca 2022 (godz. 10.00) XLIV sesja Rady Miejskiej

Poniżej porządek posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim zwołanych na najbliższe terminy.
■ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji [28 marca (poniedziałek) 15.00]
■ Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego [28 marca (poniedziałek) 15.30]
■ Komisja Infrastruktury Społecznej [29 marca (wtorek) 15.00]
■ Komisja doraźna do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów [30 marca (środa) 15.15]
■ Komisja Rewizyjna [30 marca (środa) 15.30]
■ Komisja Budżetu i Finansów [30 marca (środa) 16.00]
■ Komisja Mieszkaniowa [5 kwietnia (wtorek) 16.00]

 

Porządek posiedzeń:
■ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji [28 marca (poniedziałek) 15.00]:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad oraz Protokołu Nr 14 z posiedzenia Komisji w dniu 2 marca 2022 roku.
2. Rozpatrzenie petycji oraz zaopiniowanie projektu uchwały w tej sprawie.
3. Sprawy różne.

 

■ Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego [28 marca (poniedziałek) 15.30]:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 28 lutego 2022 roku (Nr 44).
2. Przedstawienie informacji PKGKŁ Sp. z o.o. dotyczącej działań w zakresie usług komunalnych.
3. Omówienie poniesionych kosztów w 2021 roku na działania związane z ochroną środowiska.
4. Przedstawienie informacji na temat przygotowania placów zabaw na terenie Konstantynowa Łódzkiego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/368/22 z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Konstantynów Łódzki biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
•zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego
•wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 530/13 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
•wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-11, oznaczonych jako działki: nr 408 i 409 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
•wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 179/2 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
•wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, oznaczonej jako działka nr 256/10 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
•wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 530/9 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
•wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 92/2 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
•wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-13, oznaczonej jako działka nr 135/1 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
•wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 530/23 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-14, oznaczonej jako działka nr 255/5 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Konstantynowa Łódzkiego na rok 2022.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Konstantynów Łódzki oraz określenia sezonu kąpielowego.
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Konstantynowie Łódzkim.
10. Zaopiniowanie wniosku mieszkańców ul. Bocznej w sprawie ograniczenia ruchu samochodów ciężarowych na ulicy Bocznej w Konstantynowie Łódzkim.
11. Zaopiniowanie wniosku w sprawie zamontowania elementów infrastruktury drogowej przy Przedszkolu Nr 1 z Grupą Żłobkową w Konstantynowie Łódzkim zlokalizowanym przy ul. Daszyńskiego 3/5.
12. Sprawy różne.


■ Komisja Infrastruktury Społecznej [29 marca (wtorek) 15.00]:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 28 lutego 2022 roku (Nr 39).
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
3. Omówienie sprawozdań: KCPR, MOPS, MOK, MBP za rok 2021.
4. Przedstawienie oferty edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych – MBP, MOK, CSiR, kluby sportowe, ZHP.
5. Sprawy różne.


■ Komisja doraźna do rozpatrywania wniosków o nadanie tytułów [30 marca (środa) 15.15]:
1.Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 26 października 2021 roku (Nr 4).
2.Rozpatrzenie wniosku i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Konstantynowa Łódzkiego”.
3.Sprawy różne.

 

■ Komisja Rewizyjna [30 marca (środa) 15.30]:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z posiedzenia w dniu 28 lutego 2022 roku (Nr 30).
2. Omówienie wyników kontroli tematycznej przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim.
3. Sprawy różne.

 

■ Komisja Budżetu i Finansów [30 marca (środa) 16.00]:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 2 marca 2022 roku (Nr 44) oraz z dnia 3 marca 2022 roku (Nr 45).
2. Przedstawienie sytuacji i plany na przyszłe lata PKGKŁ Sp. z o.o.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
•zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok
•zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031
4. Sprawy różne.


■ Komisja Mieszkaniowa [5 kwietnia (wtorek) 16.00]:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad.
2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łaskiej 13.
3. Sprawy różne.