2022-04-27
XLV sesja Rady Miejskiej

XLV sesja Rady Miejskiej

28 kwietnia 2022 (czwartek) 10.00

PRZYPOMINAMY:

XLV sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się 28 kwietnia 2022 roku (czwartek) o godz. 10.00 w trybie pracy zdalnej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
4. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, oznaczonej jako działka nr 461/1 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 530/11 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
c) wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ulicy Daszyńskiego 17 w Konstantynowie Łódzkim
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2030.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/368/22 z dnia 3 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu gminy Konstantynowa Łódzkiego biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/380/22 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
10. Sprawozdanie z realizacji planów pracy samorządowych jednostek kultury za rok 2021 – Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim, Miejska Biblioteka Publiczna w Konstantynowie Łódzkim.
11. Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XLV sesji.