2022-05-25
XLVI sesja Rady Miejskiej

XLVI sesja Rady Miejskiej

26 maja 2022 roku o godz. 10.00

PRZYPOMINAMY:

XLVI sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędzie się 26 maja 2022 roku o godz. 10.00 w trybie pracy zdalnej.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
4. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na rok 2022,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 227/9 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 530/12 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-10, oznaczonych jako działki: nr 89 i nr 92/2 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-14, oznaczonej jako działka nr 255/6 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Konstantynowie Łódzkim, w obrębie K-12, oznaczonej jako działka nr 202/14 w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą,
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej,
g) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność gminy Konstantynów Łódzki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla Gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2030.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały nr XVII/142/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
b) zmiany uchwały nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
10. Sprawozdanie z realizacji udzielonej dotacji na zadania z zakresu sportu na rok 2021.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Konstantynów Łódzki z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na jej terenie za 2021 rok.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XLVI sesji.