2022-06-05
Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za lata 2018- 2021 są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstantynów Łódzki.

■ KTO, W SAMORZĄDZIE NASZEJ GMINY, JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO I KOMU JE SKŁADA
■ JAKIE SĄ TERMINY ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
■ CZYM SKUTKUJE, MIMO UPŁYWU DODATKOWEGO TERMINU, NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO
■ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODANIE NIEPRAWDY LUB ZATAJENIE PRAWDY W OŚWIADCZENIU MAJĄTKOWYM
■ PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
   Zanim zaprezentujemy oświadczenia majątkowe burmistrza, jego zastępcy, radnych i kilku innych osób z gminy Konstantynów Łódzki podstawowe informacje dot. powyższych tematów.
■ KTO, W SAMORZĄDZIE NASZEJ GMINY, JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO I KOMU JE SKŁADA
• radny – przewodniczącemu rady miejskiej;
• burmistrz, przewodniczący rady miejskiej – wojewodzie;
• zastępca burmistrza, sekretarz miasta, skarbnik miasta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu burmistrza – burmistrzowi.
■ JAKIE SĄ TERMINY ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
1. Pierwsze oświadczenie składane jest w terminie 30 dni od dnia: złożenia ślubowania (radny, burmistrz), powołania na stanowisko, zatrudnienia (wg stanu na dzień objęcia stanowiska);
2. Kolejne oświadczenie składane jest: do 30 kwietnia następnego roku (wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego);
3. Ostatnie oświadczenie składane jest:
– na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, burmistrz) (wg stanu na dzień sporządzenia);
– w dniu odwołania ze stanowiska, w dniu rozwiązania umowy o pracę (wg stanu na dzień zdarzenia uzasadniającego złożenie oświadczenia).

■ CZYM SKUTKUJE, MIMO UPŁYWU DODATKOWEGO TERMINU, NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO
• burmistrz, radny – wygaśnięciem mandatu;
• pozostałe osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia – utratą wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia jego złożenia (w przypadku, gdy oświadczenie zostanie złożone z przekroczeniem terminu); odwołaniem lub rozwiązaniem umowy o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
■ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODANIE NIEPRAWDY LUB ZATAJENIE PRAWDY W OŚWIADCZENIU MAJĄTKOWYM
• kara pozbawienia wolności do lat 3 – na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

■ PODSTAWA PRAWNA OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) – art.24 h i następne; według wzoru określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 2003 r. Nr 34 poz. 282)
Opracowanie: Bernard Cichosz