2022-06-08
„43bis” o najnowszym rankingu Politechniki Warszawskiej (2020)

„43bis” o najnowszym rankingu Politechniki Warszawskiej (2020)

Najnowszy, opublikowany w kwietniu 2022, Ranking Politechniki Warszawskiej 2020 (cz. 1)

   Od kilkunastu lat, co roku, analizujemy pozycję Konstantynowa Łódzkiego w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego opracowywanego przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej (WAiNSPW) już od roku 2003.
   Opracowanie danych zajmuje autorom rankingu ok. kilkunastu miesięcy od zakończenia analizowanego okresu i wtedy następuje publikacja wyników. Dopiero pod koniec kwietnia 2022 ogłoszono wyniki najnowszego, Rankingu Zrównoważonego Rozwoju JST obejmującego dane z roku 2020.
   Na podstawie Rankingu PW nasza redakcja analizuje poziom rozwoju Konstantynowa Łódzkiego na tle innych miast województwa łódzkiego i całej Polski. Porównujemy też pozycję naszego miasta w kolejnych rankingach.
   W Rankingu PW oddzielnie sklasyfikowano gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie i miasta na prawach powiatu.
   Ranking jest dziełem prof. nzw. dr hab. inż. Eugeniusza Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, opracowanie to praca mgr Michała Staniszewskiego.
   Podstawą rankingu PW jest 15 wskaźników obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego. Wyniki rankingu odzwierciedlają, w sposób wiarygodny i przekrojowy, poziom rozwoju polskich jednostek samorządu terytorialnego.
Zmienne określające rozwój JST (WSKAŹNIKI 2020)
1/ wydatki majątkowe inwestycyjne per capita (10 zł = 1 pkt);
2/ procent wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy (1% = 1 pkt);
3/ wydatki na transport i łączność per capita (10 zł = 1 pkt);
4/ procent wydatków na transport i łączność w wydatkach budżetu gminy (1% = 1 pkt);
5/ procent dochodów własnych w dochodach budżetu gminy (1% = 1 pkt);
6/ liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (1 podmiot = 1 pkt);
7/ liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 pkt);
8/ liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców (1 osoba = minus 1 pkt);
9/ napływ ludności na 1000 mieszkańców (1 osoba = 1 pkt);
10/ odpływ ludności na 1000 mieszkańców (1 osoba = minus 1 pkt);
11/ liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców (1 absolwent =1 pkt);
12/ procent radnych z wyższym wykształceniem (1% = 1 pkt);
13/ procent ludności objętej wodociągami (1% = 1 pkt);
14/ procent ludności objętej kanalizacją ścieków (1% = 1 pkt);
15/ procent ludności objętej oczyszczalnią ścieków (1% = 1 pkt).
WSKAŹNIKI obejmują trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny i ochrony środowiska. Materiałem źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Źródło: Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski: Ranking zrównoważonego rozwoju gmin wiejskich, miejsko-wiejskich, miejskich i powiatów grodzkich, Warszawa, 12.12.2020 (ANAGMIS OCENA ROZWOJU JST)

   Suma punktacji piętnastu zmiennych jest traktowana, jako wyprzedzająca miara realizacji celów długoterminowych (sumaryczna punktacja), która jest wykorzystywana do pozycjonowania (rankingowania) gmin. Analiza rankingów pozwala oceniać poziom rozwoju w relacji do innych gmin, a ocena poszczególnych zmiennych umożliwia identyfikowanie osiągnięć (dobrych praktyk) w analizowanych gminach. Celem zaprezentowanych badań i rankingów jest promowanie rozwoju i identyfikowanie dobrych praktyk w realizacji kluczowych celów długoterminowych (kształtowanie konkurencyjności inwestycyjnej i kreowanie miejsc pracy, kształtowanie konkurencyjności migracyjnej i poprawianie warunków życia mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości i zwiększanie wskaźnika samodzielności finansowej oraz udziału dochodów własnych).

Na cały cykl artykułów dot. Rankingu PW 2020 złożą się teksty:
2022-06-08 Konstantynów Łódzki czwarty rok w dolnej połówce Rankingu PW
2022-06-08 Konstantynów Łódzki w całym okresie prowadzenia rankingu przez PW (2003-2020)
2022-06-09 Konstantynów Łódzki na 139. miejscu wśród 236 gmin miejskich w Polsce (przed rokiem nasze miasto było na 145. pozycji w Polsce)
2022-06-09 Konstantynów Łódzki na 9. miejscu wśród 15 gmin w Łódzkiem (przed rokiem nasze miasto było na 10. pozycji w Łódzkiem)
2022-06-10 NASZ RAPORT. Stabilizacja Konstantynowa Łódzkiego w dolnej połówce Rankingu PW
Bernard Cichosz

Na zdj. aula główna Politechniki Warszawskiej