2022-06-09
Posiedzenia komisji przed XLVII sesją RM

Posiedzenia komisji przed XLVII sesją RM

Posiedzenia komisji przed XLVII sesją Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim odbędą się w trybie pracy zdalnej w następujących terminach i z następującym porządkiem obrad:
■ ■ ■ ■ Terminy:
■ Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego:
13 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.30
■ Komisja Infrastruktury Społecznej:
14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00
■ Komisja Budżetu i Finansów:
14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 16.00


■ ■ ■ ■ Porządek posiedzeń:
■ Komisja Infrastruktury Technicznej i Bezpieczeństwa Publicznego:
[13 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 15.30]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji z dnia 23 maja 2022 roku (Nr 49) oraz z dnia 25 maja 2022 roku (Nr 50).
2. Omówienie stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście – informacja Komendanta Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim oraz Komendanta Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim.
3. Przedstawienie informacji na temat działań profilaktycznych Straży Miejskiej i Policji mających na celu zapewnienie bezpiecznego wypoczynku w mieście.
4. Przedstawienie informacji na temat przygotowania Centrum Sportu i Rekreacji do sezonu letniego.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały RM w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dofinansowania z budżetu gminy Konstantynów Łódzki do przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) nadania nazwy drodze wewnętrznej w Konstantynowie Łódzkim
b) wprowadzenia zmian do Uchwały nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego
8. Sprawy różne.
■ Komisja Infrastruktury Społecznej:
[14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 15.00]
1) Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 24 maja 2022 r. (Nr 42).
2) Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia średnich cen paliw na terenie gminy Konstantynów Łódzki w roku szkolnym 2022/2023.
3) Informacja dotycząca przygotowania do sezonu wakacyjnego (CSiR, MOK, MBP, szkoły i przedszkola publiczne, kluby sportowe).
4) Sprawy różne.
■ Komisja Budżetu i Finansów:
[14 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 16.00]
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 25 maja 2022 roku (Nr 48).
2. Analiza wyników finansowych PKGKŁ Sp. z o.o. za 2021 rok.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2021 – opinia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektów uchwał RM w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok
b) zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031
d) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim
5. Sprawy różne.