2022-06-15
XLVII sesja Rady Miejskiej

XLVII sesja Rady Miejskiej

15 czerwca 2022 (środa) godz. 10.00

PRZYPOMINAMY:

W środę 15 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się w trybie pracy zdalnej XLVII sesja Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim.
4. Sprawozdanie Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej.
5. Omówienie przez Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego raportu o stanie gminy za 2021 rok i przeprowadzenie debaty nad raportem.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Konstantynowa Łódzkiego wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Konstantynów Łódzki za 2021 rok
b) absolutorium dla Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego za 2021 rok
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy Konstantynów Łódzki na 2022 rok
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Konstantynów Łódzki na lata 2022-2031
c) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Konstantynowa Łódzkiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia dofinansowania z budżetu gminy Konstantynów Łódzki do przedsięwzięć związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych, z wyłączeniem obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej, na terenie gminy Konstantynów Łódzki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Konstantynowie Łódzkim.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen paliw na terenie gminy Konstantynów Łódzki w roku szkolnym 2022/2023.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie XLVII sesji.