2022-06-14

Czy kierownik budowy skateparku coś ukrywa?

==================szept krzykacza

   Budowa konstantynowskiego skateparku (pl. Wolności 60) postępuje, ale ciągle brak tam tablicy informacyjnej (powinna być umieszczona od strony drogi publicznej). Czyżby kierownik budowy nie znał prawa budowlanego? A może coś ważnego ukrywa narażając się na mandat przecież nie tak wielki (tylko 500 zł)?
   Wprawdzie prostokątna płyta do umieszczenia na niej informacji o budowie jest umieszczona na ogrodzeniu terenu, na którym budowany jest konstantynowski skatepark, ale od niewłaściwej strony i co najistotniejsze nie zawiera ona żadnych informacji. Na początku robót płyta wisiała od str. północnej (mamy zdj. z 11 maja 2022). Potem znalazła się od strony zachodniej (mamy zdj. z 1 i 10 czerwca 2022) i wisi tam zapewne do dziś (wisiała na pewno podczas weekendu (11/12.06.2022).
   Według prawa budowlanego, każdy plac budowy ma być oznaczony tablicą informacyjną. Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury, należy na niej wpisać następujące informacje:
•rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;
•datę i numer pozwolenia na budowę lub dokonanego zgłoszenia;
•nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;
•imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres i numer telefonu inwestora;
•imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz numer telefonu wykonawcy/wykonawców robót budowlanych, kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru budowlanego i projektanta.
Na końcu umieszcza się numery telefonów alarmowych: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, energetycznego i gazowego.
Przemawiają za tym nie tylko wymogi formalne, ale także kwestie bezpieczeństwa. W przypadku pożaru na placu budowy, czy jakiejś awarii, każdy, także przypadkowy przechodzień, będzie wiedział, gdzie zadzwonić.
Tablicę umieszcza się ją na terenie każdej inwestycji, która wymaga zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia. Sama tablica ma kształt prostokąta, ma być żółta i wykonana ze sztywnej płyty. Wypełnia się ją wyraźnym pismem, najlepiej drukowanymi literami (o wysokości minimum 6 cm), w sposób trwały, np. wodoodpornym, czarnym pisakiem. Wpisanie danych i ustawienie tablicy to obowiązek kierownika budowy. Ale za jej zakup lub własnoręczne wykonanie odpowiada inwestor.
   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych pytany, czy na tablicy informacyjnej budowy muszą figurować dane osobowe inwestora, wykonawców, kierownika itd. odpowiedział, że tak, gdyż wymagają tego przepisy prawa.
Bernard Cichosz
(uprawnienie budowlane nr ewid. St – 755/76)