DOKUMENTY

Z historii miasta

AKT REJENTALNY założenia osady fabrycznej na terenie wsi Żabice Wielkie spisany między posesorem tejże wsi Mikołajem Krzywiec - Okołowiczem i przyszłymi osadnikami

My Aleksander I, cesarz Wszechrosji, król Polski etc. etc. etc., wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, czynimy wiadomo, iż przed Mikołajem Szczawińskim, pow. łęczyckiego pisarzem aktowym, zeznany został akt następujący.
Działo się w Łęczycy dn. 8 m. lutego 1821 r.
Przede mną Mikołajem Szczawińskim, pow. łęczyckiego w województwie mazowieckim pisarzem aktowym, tu w Łęczycy przy ul. Wodnej pod nr 111 kancelarię i mieszkanie mającym, osobiście stanąwszy j. wny Mikołaj Krzywiec-Okołowicz, poseł z pow. szadkowskiego, dóbr klucza rszewskiego w województwie mazowieckim egzystujących, do którego wieś Żabice Wielkie należą, tudzież klucza bechcickiego, w województwie kaliskim sytuowanego, dziedzic, w dobrach zaś Bechcice, w pow. szadkowskim, obwodzie sieradzkim, województwie kaliskim egzystujących, zamieszkały, z jednej a imć panowie Samuel Wegner pod nr 124, po wtóre Jakub Henning pod nr 126, na koniec Piotr Freymark pod nr 1 w m. Ozorkowie w obwodzie łęczyckim, województwie mazowieckim mieszkania swoje mający, obywatele tegoż m. Ozorkowa działający z drugiej strony, z osób urzędowi znani, a będąc na umysłach i ciele zdrowi, pełnoletni, a zatem do czynienia sądownie zdolni w przytomności świadków, niżej wymienić się mianych jawnie, rozmyślnie i dobrowolnie zeznali oraz niniejszym do zapisania i urzędowego przyjęcia prawa wieczystego na prośbę fabryki sukiennej w terytorium wsi Żabice Wielkie /.../
1821 r., luty 8, Łęczyca

 


POSTANOWIENIE RADY ADMINISTRACYJNEJ KRÓLESTWA POLSKIEGO, wydane na prośbę Mikołaja Krzywiec - Okołowicza, wynoszące osadę fabryczną Konstantynów do rzędu miast i przypuszczające ją do swobód miastom prywatnym służących
W imieniu najj. Mikołaja I, cesarza Wszechrosji, króla polskiego etc., etc., etc., Rada Administracyjna Królestwa wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, oznajmiamy niniejszym, iż przychylając się do przełożonej nam przez Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Policji prośby ur. Mikołaja Krzywiec - Okołowicza, dziedzica wsi Żabice Wielkie w obwodzie łęczyckim położonej, postanowiliśmy wynieść na misto osadę fabryczną Konstantynów, założoną przez rzeczonego właściciela na gruncie wsi Żabice Wielkie należącym. Utrzymując toż samo nazwisko Konstantynowa dla miasta, przypuszczamy takowe do swobód miastom prywatnym w Królestwie Polskim służących, a to z następującymi zastrzeżeniami i dobrodziejstwami.
art. I
Miasto Konstantynów stosownie do przedstawionej nam mapy i regestru pomiarowego w trzech egzemplarzach graniczyć ma [na] wschód z wsią Srebrną, na południe z ekonomią rządową Pabianice, z częścią łąki do wsi Srebrnej należącą, dalej z rzeką Ner i z dobrami prywatnymi Bechcice, na zachód z wsią prywatną Żabiczki, na północ z wsiami prywatnymi Rszew i Rszewek. /.../
1830 r.. sierpień 31, Warszawa

 


WYCIĄG Z ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Z DNIA 18 CZERWCA 1937 ROKU W SPRAWIE NADANIA HERBU MIASTU KONSTANTYNOWOWI ŁÓDZKIEMU (Mon. Pol. Nr 150 z dnia 5 lipca 1937)
Na podstawie art. 4 ust. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 roku o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. po porozumieniu się z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadaję miastu Konstantynowowi Łódzkiemu
h e r b
w następującej postaci:
"W polu czerwonym dwa półksiężyce złotymi barkami ku sobie zwrócone, między nimi miecz srebrny rękojeścią do góry..."

 


AKT EREKCYJNY SZTANDARU MIASTA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
Kiedy Mikołaj Krzywiec-Okołowicz podjął decyzję utworzenia nowego miasta na terenach wsi Żabice Wielkie, nikt zapewne nie przypuszczał, że zapoczątkuje dynamiczny rozwój tej miejscowości. W roku 1830 decyzją Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, Konstantynów Łódzki staje się formalnie miastem. Minęło pół wieku, a miasto okrzepło i stało się znaczącym ośrodkiem włókienniczym. Ludność zgodnie współpracowała dla dobra miasta, które tuż przed wojną liczyło już blisko 15 tysięcy mieszkańców. Po pierwszej wojnie światowej, wskutek zniszczeń nastąpił regres, miasto podupadło i wyludniło się. Obecnie Konstantynów Łódzki jest miastem, które szybko się rozwija. Demokratyczne przemiany w naszym kraju umożliwiają rozsądne gospodarowanie w naszym wspólnym domu, jakim jest miasto Konstantynów Łódzki. Tylko wspólnym wysiłkiem, codzienną pracą i przedsiębiorczością wszystkich obywateli tego skrawka Polski, możemy zrobić wiele dla miasta i dla siebie. Ten Sztandar niech będzie nie tylko symbolem, ale także wyrazem jedności naszych mieszkańców we wszystkich tych sprawach, które wymagają współdziałania. Sztandar będący symbolem naszej wiary w Boga, honoru i miłości Ojczyzny niech będzie uhonorowaniem wszystkich tych, którzy z mozołem budowali nasze miasto.
Poświęcenie sztandaru zostało dokonane dnia 6 czerwca 1998 r. w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Konstantynowie Łódzkim.
Działo się to w dwudziestym roku pontyfikatu Wielkiego Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II, kiedy opiekę duchową nad naszym krajem i Polakami rozsianymi po całym świecie roztaczał Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, kiedy godność Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej piastował Aleksander Kwaśniewski, kiedy Wojewodą Łódzkim był Michał Kasiński, a Burmistrzem Miasta Konstantynowa Łódzkiego był Włodzimierz Fisiak, 168 lat od nadania praw miejskich.
Aktu poświęcenia sztandaru Miasta Konstantynowa Łódzkiego dokonał Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek w obecności gospodarza Parafii księdza Dziekana Jerzego Spychały, księdza Prałata Stanisława Czernika, RadnychRady Miejskiej, licznie zgromadzonych mieszkańców miasta oraz młodzieży szkolnej i harcerskiej.
Sztandar Miasta Konstantynowa Łódzkiego przedstawia w swoim artystycznym rysunku na prawej stronie płótna na srebrzystoszarym tle Godło Państwa Polskiego otoczone napisem "BÓG HONOR OJCZYZNA" w narożach zaś liście laurowe. Umieszczone na tej stronie daty oznaczają 3 maja - Święto Matki Boskiej Królowej Polski i rocznicę ustanowienia Konstytucji 3-go Maja, 1998 r. - datę ufundowania sztandaru. Strona lewa sztandaru zawiera na jasnobeżowym tle centralnie umieszczony herb miasta i napis Samorząd Miasta Konstantynowa Łódzkiego, a w narożach liście laurowe. Umieszczona na tej stronie data oznacza 1830 r. - uzyskanie praw miejskich.
Wolą stanowiących ten sztandar jest przekazanie pokoleniom mieszkańców miasta nakazu nieustępliwego trwania na straży wiary ojców, godności Miasta i Narodu Polskiego.
Sztandar został wykonany według projektu Radnych Rady Miejskiej, opracowanie plastyczne i graficzne wykonał Andrzej Cieślik. Komplet drzewca wykonali: Rękodzieło Artystyczne Spółka z o.o. Haft sztandaru wykonali Jadwiga i Feliks Podgórscy. Sztandar powstał z inspiracji Radnej Rady Miejskiej Anny Kudaj. W pracach komitetu organizacyjnego wykonania i poświęcenia sztandaru brali udział: Jerzy Abel, Henryk Brzyszcz, Andrzej Cieślik, Włodzimierz Fisiak, Zbigniew Frączyk, Anna Kudaj, Zdzisław Sobieraj, Krzysztof Zając.
Akt erekcyjny sztandaru ustanawiamy historycznym dokumentem Miasta Konstantynowa Łódzkiego, objęte nim fakty swoimi podpisami potwierdzamy:
Jego Ekscelencja ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek /-/
Proboszcz Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. Jerzy Spychała /-/
Ksiądz Prałat Stanisław Czernik /-/
Rodzice chrzestni Anna Kudaj, Zdzisław Sobieraj /-/ /-/
Przewodniczący Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Krzysztof Zając /-/
Burmistrz Miasta Konstantynowa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak /-/