KONSTANTYNOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

KONSTANTYNOWSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE

Stowarzyszenie sprawujace władzę w mieście

W Konstantynowie Łódzkim wybory władz gminy na VI kadencję zakończyły się zwycięstwem Konstantynowskiego Porozumienia Samorządowego. Zgłoszony przez KPS Henryk Brzyszcz został po raz trzeci burmistrzem. W radzie miasta kandydaci KPS-u obsadzili 9 mandatów (Juliusz Kamerys, Zygmunt Rogala, Robert Bujnowicz, Małgorzata Rusek, Mirosława Marszałek, Elżbieta Jabłońska, Radosław Radwański, Barbara Zapalska, Andrzej Owczarek).

Zarząd stowarzyszenia KPS:
Biernat Andrzej, Brzyszcz Henryk (wiceprzewodniczący), Cichosz Bernard (sekretarz), Grenda Irena (wiceprzewodnicząca), Jabłońska Elżbieta, Jabłoński Sławomir, Kacperska Teresa, Owczarek Andrzej (przewodniczący), Piątkowski Tadeusz, Pipiński Krzysztof, Rusek Małgorzata, Stępień Witold, Szczepaniak Gabriela.
Konstantynowskie Porozumienie Samorządowe jest stowarzyszeniem zrzeszającym osoby fizyczne. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działalności na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej, prowadzonej na zasadach określonych dla działalności pożytku publicznego.

Swój cel stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. przygotowywanie członków Stowarzyszenia i innych osób do wykonywania zadań samorządowych,
2. popularyzowanie gospodarki rynkowej opartej na wartościach chrześcijańskich i wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości szczególnie w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw,
3. opracowywanie i upowszechnianie programów działania w sferze gospodarczej i społecznej dla kandydatów do samorządu terytorialnego,
4. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
5. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
7. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8. działalność charytatywną na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
9. upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fizycznej i sportu,
10. działalność wspomagającą rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
11. upowszechnianie wiedzy na temat porządku i bezpieczeństwa publicznego.