• Ksiądz na to zasłużył
 • Get Adobe Flash player
Książki
2008-12-15

Prace i materiały historyczne
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom V

ISBN 978-83-917238-8-3 (całość, do 2006 r.: 83-917238-8-7)
ISBN 978-83-926398-1-7 (t. V)
nakład 800 egz., wydanie I, 2008 r., druk: StarCo
Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom V

Piąty już z kolei tom Prac i materiałów historycznych Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej w całości wypełnia katalog mikrofilmów znajdujących się zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi. Dzięki temu badacze przeszłości zainteresowani źródłowymi materiałami archiwalnymi mogą korzystać w pracowni naukowej AAŁ, aby móc wgłębiać się w archiwizowane dokumenty. Drugim pożytkiem, który wynika z ich zmikrofilmowania, jest ochrona oryginałów przed możliwymi uszkodzeniami, jakich nie da się niestety wykluczyć przy korzystaniu z rękopisów, które wszak ze swej istoty są unikatami. Katalog pozwoli zorientować się w zawartości opracowanych i gotowych do udostępnienia jednostek archiwalnych, dzięki zatem informacji katalogowej AAŁ będzie skuteczniej służyło celowi, dla którego zostało powołane.
Kolejny tom Prac i materiałów historycznych ..., wydany w przyszłym roku, zostanie wypełniony materiałami przygotowanymi przez Muzeum Archidiecezji Łódzkiej i odnoszącymi się do tegoż Muzeum, zachęcamy zatem do systematycznego interesowania się naszymi publikacjami, od pierwszego tomu z 1939 roku poczynając. Dla wygody Czytelników przypominamy zawartość poprzednich tomów.
Na koniec niech będzie mi wolno jak najgoręcej podziękować Arcybiskupowi Doktorowi Władysławowi Ziółkowi Metropolicie Łódzkiemu za sfinansowanie także i tego tomu naszego wydawnictwa.

 

ks. Jerzy Spychała
Dyrektor
Muzeum Archidiecezji Łódzkiej

 

 

Słowo metrica pojawiło się już w II w. po Chrystusie. Była to księga do zapisywania urodzin, chrztów, ślubów czy zejść (pogrzebów). Polski Słownik Archiwalny pod redakcją Wandy Maciejewskiej (Warszawa 1974) określa metrykę jako księgę, do której wpisywano nazwiska i imiona członków instytucji, organizacji lub korporacji.
Synod w Tournai (Belgia) w 1481 r., jako jeden z pierwszych, zarządził prowadzenie ksiąg chrztu, a synod w Alcala (Hiszpania) w 1497 r., nakazywał prowadzenie ksiąg chrztów i ślubów. Ważność ksiąg metrykalnych i konieczność ich prowadzenia podkreślają synody w Chartes (1526), w Tuluzie (1531) i w Paryżu (1557). Dnia 11 listopada 1563 r. Sobór Trydencki wprowadził obowiązek zapisywania w parafiach udzielanych chrztów i pogrzebów. Najdawniejsze księgi metrykalne na ziemiach polskich znajdują się w Legnicy (1546) i w Lubinie (1560).Najstarszymi wpisami metrykalnymi znajdującymi się w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi są księgi z parafii: Tuszyn (1585), Parzno (1589), Łask (1590), Czarnocin (1593), Dłutów (1599), Jeżów (1599).
Obradujący w 1607 r. Synod Piotrkowski, któremu przewodniczył prymas Bernard Maciejowski, nakazał prowadzenie ksiąg ochrzczonych i zaślubionych, a rytuał piotrkowski z 1631 r. nakazał prowadzenie ksiąg zmarłych. Tak więc, w połowie XVII w. prowadzono w parafiach 5 serii ksiąg metrykalnych:

 księgi chrztów (libri natorum lub baptisorum),
 księgi zaślubionych (libri copulatorum),
 księgi zmarłych (libri mortuorum),
 księgi zapowiedzi (libri bannorum),
 księgi zestawienie statystyczne parafian (libri status animarum).
W niektórych parafiach prowadzono też księgi bierzmowanych (libri confirmatorum) i księgi nawróconych (libri conversorum).

Księgi metrykalne budzą współcześnie duże zainteresowanie nie tylko wśród genealogów, demografów czy historyków Kościoła, ale też wśród socjologów, historyków kultury i sztuki, prawników, a nawet geografów i medyków. Z tych ksiąg bowiem można wyczytać wiele danych na temat rozwoju miejscowości, zaludnienia, zawodów, długości życia ludzi czy też chorób, które najczęściej ich dotykały. Największe zainteresowanie widać jednak wśród genealogów, którzy pragną ustalić linię przodków swojej rodziny.
Głównym celem naszej akcji mikrofilmowania było nie tylko zachowanie śladów katolickiej przeszłości na łódzkiej ziemi, ale także ochrona akt metrykalnych przed zniszczeniem w trakcie udostępniania oraz przed „zaczytaniem” ich przez genealogów - amatorów. Można zatem udostępniać mikrofilm zamiast oryginału. Jest to też zabezpieczenie akt na wypadek klęsk żywiołowych, tj. powodzi, wojen, kataklizmów.
Prezentowana przez nas pozycja - to katalog zmikrofilmowanych ksiąg znajdujących się w Archiwum i w najstarszych 68 parafiach archidiecezji łódzkiej (granicą był rok 1900 lub 1914 r.). Pracę tę rozpoczęto 4 sierpnia 1996 r., a ukończono 12 kwietnia 2002 r. Proces mikrofilmowania ksiąg wypożyczonych z parafii wymagał dużego nakładu pracy i starań. Akcją objęto też księgi, które na mocy zgody Kurii Archidiecezjalnej zostały przekazane do Archiwów Diecezjalnych w Częstochowie, Łowiczu i Włocławku. Temu zabiegowi poddano około cztery tysiące woluminów, co dokładnie wykazuje katalog.
Obserwując korespondencję naszego Archiwum, zarówno listy nadesłane pocztą tradycyjną, jak i pocztą elektroniczną, można zauważyć wielkie zainteresowanie badaniami genealogicznymi i przypuszczać należy, że zainteresowania te będą wzrastać.
Chcąc wyjść naprzeciw tym zainteresowaniom i ułatwić poszukiwania badaczom przeszłości, postanowiono wydać informator zawierający wykaz wszystkich mikrofilmów znajdujących się w AAŁ.
Pozycja stanowi V tom Prac i materiałów historycznych Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera wykaz parafii ułożonych w porządku alfabetycznym z wyszczególnieniem ksiąg oraz numerami mikrofilmów. Druga część zawiera indeks miejscowości występujących w księgach metrykalnych, a tym samym w mikrofilmach. To wyszczególnienie sprawi, że poszukiwania staną się bardziej operatywne. Nazwy miejscowości są niekiedy podane w brzmieniu dawnym i współczesnym - pozwoli to uniknąć nieporozumień.
Wyrażam podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego tomu, głownie zaś dr Zofii Wilk-Woś i mgr inż. Krystynie Wróblewskiej-Jakubowskiej. Bez Ich pomocy tom nie ukazałby się w tym roku.
Szczególne podziękowanie należy się proboszczom poszczególnych parafii, którzy wypożyczali księgi i z wielką życzliwością odnosili się do tej akcji. Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie Łódzkiemu Władysławowi Ziółkowi dziękuję za patronat i przeznaczenie środków finansowych na ten cel.

ks. Kazimierz Dąbrowski
Dyrektor
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi

 


Katalog mikrofilmów Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi ma służyć przede wszystkim jako pomoc zarówno dla badaczy, prowadzących studia genealogiczne, demograficzne, społeczne i kulturowe, jak i dla genealogów - amatorów poszukujących „swoich korzeni”. Katalog zawiera 3386 pozycji archiwalnych, które zostały zmikrofilmowane na 697 rolkach. Proces mikrofilmowania akt metrykalnych i stanu cywilnego w diecezji łódzkiej rozpoczęto 4 sierpnia 1996 r., ukończono zaś 12 kwietnia 2002 r. Powodem zmikrofilmowania akt przez Archiwum Archidiecezjalne była troska o ich ochronę przed zniszczeniem w trakcie udostępniania oraz chęć uzupełnienia zasobu przez sporządzenie kopii akt znajdujących się w posiadaniu archiwów parafialnych. Z tego powodu w katalogu odnaleźć można zarówno kopie akt metrykalnych znajdujących się bezpośrednio w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego (365 ksiąg z 64 parafii), jak i rejestrów metrykalnych z szeregu parafii diecezji łódzkiej (ponad 3 000 ksiąg z 85 parafii). Należy zaznaczyć, że 140 ksiąg, które znajdowały się w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi na początku lat 90. zostało przekazanych do obecnie właściwych terytorialnie archiwów kościelnych w Częstochowie, Kaliszu, Łowiczu i Włocławku.
Mikrofilmując akta jako datę graniczną przyjęto rok 1914, jednak w kilku przypadkach granica ta została przekroczona. Najstarsze zmikrofilmowane księgi pochodzą z połowy XVI wieku, w zasobach dominują jednak materiały XIX-wieczne. Najstarsza skopiowana księga zawiera zapisy z 1555 r., a więc jeszcze sprzed Soboru Trydenckiego (1563), który nakładał obowiązek sporządzania ksiąg ślubów i chrztów. Obowiązek rejestracji zgonów ustanowił Rytuał rzymski w 1614 r. Wspomnieć można, iż prowadzenie ksiąg metrykalnych w Polsce zalecały już synody przedtrydenckie, między innymi synod krakowski (1459) i poznański (1506), jednak na poprawę rejestracji wpłynął dopiero synod piotrkowski (1607) i późniejszy Rytuał piotrkowski (1631). Dodać można, że w Polsce brak było dokładnego unormowania sposobu prowadzenia ksiąg parafialnych, synody bowiem kładły główny nacisk na staranne i oddzielne prowadzenie trzech serii ksiąg i pieczołowite ich przechowywanie. Większość parafii w Polsce rozpoczęła rejestrację metrykalną w latach dziewięćdziesiątych XVI wieku.
Powodem sporządzenia katalogu – poza wciąż wzrastającym zainteresowaniem poszukiwaniami genealogicznymi – był fakt często błędnych opisów poszczególnych rolek mikrofilmów, wynikający z szybkości prac nad skopiowaniem ksiąg metrykalnych, jak również brak odpowiedniego przygotowania historyczno-archiwalnego osób mikrofilmujących księgi.
W katalogu przyjęto układ alfabetyczny według miejscowości – historycznych siedzib parafii. W nagłówku obok nazwy miejscowości podano obecną przynależność dekanalną i diecezjalną parafii, choć autorzy katalogu zdają sobie sprawę, iż w kilku przypadkach nie jest ona poprawna i może być przyjęta jako błąd metodologiczny. Chodzi tu o miejscowości, które były w przeszłości siedzibami parafii, jednak obecnie w nich parafie nie istnieją np. parafia Tobiasze lub miejscowości, które zostały administracyjnie włączone do innych jednostek np. Chojny do Łodzi, Grocholice do Bełchatowa. Zabieg ten (mimo, że niepoprawny metodologicznie) miał na celu ułatwienie poszukiwań genealogom, informując ich w zasobach archiwum, której obecnej diecezji należy szukać dalszych materiałów lub informacji o nich. W nagłówku znalazły się również informację o powstaniu danej parafii, jej wezwaniu oraz wykaz miejscowości, które wchodziły w skład danego okręgu parafialnego. W opisie zmikrofilmowanych ksiąg podano informację czy dane akta są rejestracją aktów urodzeń (chrztów), małżeństw czy zgonów, daty skrajne wpisów w danej księdze, informację o języku wpisów, o ewentualnych indeksach nazwisk oraz numer rolki/rolek mikrofilmu, na której została skopiowana księga. W katalogu znalazły się również tzw. aneksy małżeństw.
 

dr Zofia Wilk-Woś

Pozostałe informacje

 
2010-02-20
Joanna Czajkowska Nadpamięć

Joanna Czajkowska
Nadpamięć

ISBN 978-83-926398-6-2
nakład 1000 egz., wydanie I, 2010 r., druk: StarCo
 
2009-06-29
Ks. Waldemar Woźniak Działalność duszpasterska w więzieniach

Ks. Waldemar Woźniak
Działalność duszpasterska w więzieniach

ISBN 978–83–926398-5-5
nakład 125 egz., wyd. I, 2009 r., druk: StarCo
współwydawca: Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 
2009-04-30
Krystyna Lis Mój mały świat

Krystyna Lis
Mój mały świat

ISBN 978–83–926398-4-8
nakład 1000 egz., wydanie I, 2009 r., druk: StarCo
 
2009-02-10
Joanna Czajkowska Rozwiązanie

Joanna Czajkowska
Rozwiązanie

ISBN 978-83-926398-3-1
nakład 2000 egz., wydanie I, 2009 r., druk: StarCo
 
2009-01-10
Iwona Cierpicka-Almby Wierna pamięć

Iwona Cierpicka-Almby
Wierna pamięć

ISBN 978-83-926398-2-4
nakład 300 egz., wydanie I, 2009 r., druk: StarCo
 
2008-08-17
Maria Magdalena Człapińska Dzień po dniu

Maria Magdalena Człapińska
Dzień po dniu

ISBN 978-83-926398-0-0
nakład 2000 egz., wydanie I, 2008 r., druk: StarCo
 
2008-04-24
Ks. Waldemar Woźniak Wiersze osnute psychologią

Ks. Waldemar Woźniak
Wiersze osnute psychologią

ISBN 978-83-923283-9-1
nakład 300 egz., wydanie I, 2008 r., druk: StarCo
 
2007-09-24
Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom IV

Prace i materiały historyczne
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom IV

ISBN 978-83-917238-8-3 (całość, do 2006 r.: 83-917238-8-7)
ISBN 978-83-923283-8-4 (t. IV)
nakład 600 egz., wydanie I, 2007 r., druk: StarCo
 
2007-08-28
Joanna Czajkowska Kolejny marzec - wieczna świeżość życia

Joanna Czajkowska
Kolejny marzec - wieczna świeżość życia

ISBN 978-83-923283-7-7
nakład 2000 egz., wydanie I, 2007 r., druk: StarCo
 
2007-03-22
Monika Pawłowska-Wielebska Wszystko zaczęło się od marzeń

Monika Pawłowska-Wielebska
Wszystko zaczęło się od marzeń

ISBN 978-83-923283-6-0
nakład 500 egz., wydanie I, 2007 r., druk: Tom-Graf
 
2006-11-20
Prace i materiały historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom III

Prace i materiały historyczne
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom III

ISBN 83-917238-8-7 (całość) i ISBN 83-923283-5-3 (t. III)
nakład 600 egz., wydanie I, 2006 r., druk: StarCo
 
2006-06-13
Ścieżki i śladyAlmanach twórców konstantynowskich

Ścieżki i ślady
Almanach twórców konstantynowskich

ISBN 83-923283-2-9
nakład 1300 egz., wydanie I, 2006 r., druk: Tom-Graf
 
2006-05-12
Piotr Wężyk Widawski Utwory polskie

Piotr Wężyk Widawski
Utwory polskie

ISBN 83-923283-4-5
nakład 150 egz., wydanie I, 2006 r., druk: StarCo
 
2006-04-14
Ks. Waldemar Woźniak Charakter biofilityczny Jana Pawła II

Ks. Waldemar Woźniak
Charakter biofilityczny Jana Pawła II

ISBN 83-923283-3-7
nakład 300 egz., wydanie I, 2006 r., druk: StarCo

Podstawą refleksji zaprezentowanej w niniejszym opracowaniu jest Ericha Fromma pojęcie biofilii – „to namiętna miłość do życia i wszystkiego co żywe; to pragnienie dalszego rozwoju odnoszące się tak do ludzi, jak i roślin, idei czy grup społecznych”. Artykuł ks. W. Woźniaka stanowi próbę ukazania charakteru biofilitycznego Ojca Świętego Jana Pawła II. Myśl ta została następnie podjęta przez prof. Leszczyńskiego i ks. Przesmyckiego. Także artykuł prof. Chmielewskiego, mimo że jest swoistym rejestrem, może wskazywać na elementy charakteru biofilitycznego.     Ks. Waldemar Woźniak
NAKŁAD WYCZERPANY 

 
2005-12-20
Józef Aleksandrowicz Wróżba

Józef Aleksandrowicz
Wróżba

ISBN 83-923283-1-0
nakład 80 egz., wydanie I, 2005 r., druk: StarCo

Każdy, kto zetknie się z Panem Józefem jest pod wrażeniem jego pogody ducha i wręcz promieniującej od niego życzliwości i ciepła. Jest niezwykle ruchliwy i bardzo zaradny – przywodzi na myśl określenie „złota polska rączka”. Aż trudno uwierzyć, że w styczniu 2005 r. ukończył 80 lat. /.../ Niedawno ujawnił wobec przyjaciół jeszcze jeden niezwykły talent: Pan Józef pisze wiersze. Dobre, ciepłe, przepojone życzliwością i miłością do świata. Jak on sam.
Jerzy Kropiwnicki
 

 
2005-12-05
Konferencja KrajowaPotrzeby KonserwatorskieObiektów Sakralnychna przykładzie makroregionu łódzkiego - stan, zagrożeniai możliwości przeciwdziałaniaŁódź, 9-10 grudnia 2005 r.

Konferencja Krajowa
Potrzeby Konserwatorskie
Obiektów Sakralnych
na przykładzie makroregionu łódzkiego - stan, zagrożenia
i możliwości przeciwdziałania
Łódź, 9-10 grudnia 2005 r.

ISBN 83-923283-0-2
nakład 300 egz., wydanie I, 2005 r., druk: StarCo

Artykuły umieszczone w książce dostępne są w wersji elektronicznej:
http://thermo.p.lodz.pl/sacrum/
 

 
2005-12-04
Prace i materiały historyczneArchiwum Archidiecezjalnego w Łodzii Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom II

Prace i materiały historyczne
Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi
i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom II

ISBN 83-917238-8-7 (całość) i ISBN 83-917238-9-5 (t. II)
nakład 500 egz., wydanie I, 2005 r., druk: StarCo
 
2005-10-18
Joanna CzajkowskaMój rok

Joanna Czajkowska
Mój rok

ISBN 83-917238-7-9
nakład 500 egz., wydanie I, 2005 r., druk: StarCo

„Mój rok” to kalendarz ścienny spełniający formalne wymogi książki. Jego atrakcją jest poezja Joanny Czajkowskiej i fotografie Iwony Paprotnej. Konstantynów Łódzki – miasto niskich podatków do niedawna miał opinię gminy przychylnej przedsiębiorcom. Teraz potwierdza się również, że nasze miasto jest przychylne poetom, artystom.     Bernard Cichosz 
NAKŁAD WYCZERPANY

 
2004-09-29
Eugeniusz Workert50 lat Liceum Ogólnokształcącegoim. Ks. Kard. Stefana WyszyńskiegoPrymasa 1000-leciaw Konstantynowie Łódzkim

Eugeniusz Workert
50 lat Liceum Ogólnokształcącego
im. Ks. Kard.
Stefana Wyszyńskiego
Prymasa 1000-lecia
w Konstantynowie Łódzkim

ISBN 83-917238-6-0
nakład 700 egz., wydanie I, 2004 r., druk StarCo

1 września 1993 r. zainaugurowano nowy czterdziesty rok szkolny. Placówka otrzymała imię wielkiego Polaka i patrioty: Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa 1000-lecia (tak dokładnie zapisano w akcie nadania imienia, chociaż późniejszy zapis na sztandarze jest inny). W uroczystości wzięli udział m.in. ówczesny marszałek Sejmu p. Wiesław Chrzanowski, arcybiskup łódzki Władysław Ziółek, przedstawiciele Ministerstwa Oświaty i Wychowania, władze oświatowe z Łodzi oraz władze Konstantynowa. Podczas uroczystości odczytano list Papieża Jana Pawła II, w którym chwalił trafność wyboru patrona oraz błogosławił uczniów i pracowników szkoły.     Eugeniusz Workert
 

 
2004-09-03
Przemysław KrygierOto nasz Konstantynów

Przemysław Krygier
Oto nasz Konstantynów

ISBN 83-917238-5-2
nakład 1000 egz., wydanie I, 2004 r., druk StarCo

Konstantynów powstał na gruntach wsi Żabice Wielkie. Wzmianki o tych ziemiach, wówczas należących do książąt mazowieckich, pochodzą już z 1247 roku. Następna informacja jest z 1364 roku, kiedy były po raz pierwszy wymienione Żabice, a ich właścicielem był Mikołaj Żabic. W 1801 roku Żabice Wielkie wraz z wsią Srebrna kupił Mikołaj Krzywiec-Okołowicz, a następnie sprowadził do Żabic tkaczy (126 rodzin). W roku 1821 założył osadę Konstantynów, nazwaną tak na cześć Księcia Konstantego, brata cara Aleksandra Wielkiego. Konstantynów rozwijał się wtedy szybko i dynamicznie, o czym pisał również Stanisław Staszic w 1825 roku w swym raporcie do Rady Administracyjnej.     Przemysław Krygier
 

 
2004-08-23
Ks. Jerzy SpychałaOrgany Trzeciego Tysiąclecia

Ks. Jerzy Spychała
Organy Trzeciego Tysiąclecia

ISBN 83-917238-4-4
nakład 700 egz., wydanie I, 2004 r., druk StarCo
 
2004-07-23
Bernard CichoszBilety z Konstantynowa Wielkiego

Bernard Cichosz
Bilety z Konstantynowa Wielkiego

ISBN 83-917238-3-6
nakład 2000 egz., wydanie I, 2004 r., druk StarCo
 
2003-12-19
Violetta Stasiak... bo mnie potrzebujesz

Violetta Stasiak
... bo mnie potrzebujesz

ISBN 83-917238-2-8
nakład 1000 egz., wydanie I, 2003 r., druk StarCo
 
2003-06-14
Krystyna Ciesielska-TarkowskaOkruchy z życia

Krystyna Ciesielska-Tarkowska
Okruchy z życia

ISBN 83-917238-0-1
nakład 1000 egz., wydanie II poszerzone, 2003 r., druk StarCo
 
 
 • Kontakt

  Redaktor naczelny: Bernard Cichosz 

  ■ tel. 603 44 43 43 ■ 43bis@post.pl

 • Wydawnictwo Bernard Cichosz
  Bernard Chichosz

  Wydawnictwo powstało 13 grudnia 1989 roku z zamiarem wydawania (sub)lokalnej prasy w Konstantynowie Łódzkim. Pierwszym wydawanym tytułem były "WIADOMOŚCI - 43bis", potem na prasowym rynku Konstantynowa pojawiły się kolejne tytuły: "SUPLEMENT 43bis", "BIULETYN 43bis", "EKSPRES 43bis", "EX LIBRIS 43bis". To ostatnie pismo zainicjowało wiele lokalnych przedsięwzięć kulturalnych m.in. konkursy poetyckie. Publikacja wierszy nagrodzonych twórców nie ograniczyła się tylko do łamów gazet.

  Wydanie debiutanckiego tomiku Joanny Czajkowskiej sprawiło, że WBC stało się oficyną edytującą książki. Wydawnictwo edytuje również widokówki - w Konstantynowie w bieżącej sprzedaży jest kilkanaście wzorów.

  Wydawnictwo zachęca firmy i osoby prywatne do współpracy na rzecz miasta. Ich wspólny mecenat nad konstantynowską kulturą stwarza szansę konstantynowskim twórcom na artystyczny debiut i ciągły rozwój.

   

  Bernard Cichosz

 • O nas

  Dziennik „43bis”

  Adres REDAKCJI i BIURA OGŁOSZEŃ:

  ul. Sucharskiego 15/21

  95-050 Konstantynów Łódzki
  Wydawca i redaktor naczelny:
  Bernard Cichosz, tel. 603 44 43 43

  dyżur: pn. - pt. 17–21, sob. 11–15
  (tel. 42 211 43 43, 42 211 18 16)

   

  Konstantynowska prasa wydawana przez Bernarda Cichosza w wersji internetowej zaistniała w wakacje roku 1998 (www.polska.lex.pl./prasa/43bis). 
  Od maja 2000 roku pięć drukowanych tytułów (WIADOMOŚCI - 43bis, SUPLEMENT 43bis, BIULETYN 43bis, EX LIBRIS 43bis i EKSPRES 43bis) tego konstantynowskiego wydawcy miało już swoje miejsce w sieci pod aktualnym adresem www.43bis.media.pl. W Sądzie Okregowym w Łodzi dziennik "43bis" został wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod numerem 704 w dniu 18.01.2002 r.
  Od 24 października 2008 roku ten portal wygląda zupełnie inaczej aniżeli wcześniej. Nie jest on już internetową wersją pięciu drukowanych czasopism. Teraz „43bis” (www.43bis.media.pl) to autonomiczny internetowy dziennik. Wprawdzie portal zawiera i będzie zawierał teksty ze wspomnianych gazet (i odwrotnie), ale w zmienionym samoistnym układzie, jest więc samodzielnym pismem aktualizowanym na bieżąco (także w soboty i niedziele) z szybszą i obszerniejszą niż w gazetach drukowanych prezentacją kolorowych zdjęć.
  Czytelnicy lokalnych gazet lubią o sobie przeczytać choćby tylko wzmiankę, ale o wiele większą satysfakcję sprawia im oglądanie na naszych łamach siebie lub kogoś bliskiego. W gazecie drukowanej ograniczona powierzchnia nie pozwala na publikację oczekiwanej przez czytelnika ilości zdjęć. Ta szansa pojawia się na łamach dziennika internetowego "43bis". Zdjęcia w prasie drukowanej wydawanej przez Bernarda Cichosza dokumentują lokalne wydarzenia z ostatnich lat w Konstantynowie Łódzkim. Tu w dzienniku internetowym, na tej stronie jest podobnie. Fotoreportaże uzupełniają opis zdarzeń. Na stronie określonej jako galeria znajdą się fotografie związane nie tylko z bieżącymi wydarzeniami.
  Szybka i regularna aktualizacja dotyczy następujących stron: wiadomości i ogłoszenia. Inne - będą uzupełniane okolicznościowo.
  Wielu zamiejscowym osobom, zwłaszcza łodzianom, Konstantynów Łódzki kojarzy się raczej z linią tramwajową (43BIS to numer linii łączącej te miasta już blisko sto lat). Dla konstantynowian "43bis" oznacza również tytuł konstantynowskiej gazety (WIADOMOŚCI - 43bis na rynku wydawniczym są obecne 20 lat). Ciekawostką jest jednak to, że kiedyś dzieci z konstantynowskiego przedszkola zapytane co to jest „43bis" prawie wszystkie, a było ich na spotkaniu blisko 50, odpowiedziały, że to „nasza gazeta", a żadne nie skojarzyło tego najpierw z tramwajem. Czyżby wszystkie dzieci jeździły tylko samochodami?
   

  Bernard Cichosz
  Wydawca i redaktor naczelny "43bis"
   

  Rozpowszechnianie informacji zamieszczonych w naszym dzienniku "43bis" będzie mile widziane pod warunkiem podania źródła i adresu internetowego tego źródła (w internecie adres powinien być aktywny).