2012-11-16

Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom IX 2012

ISSN 2081-030X
nakład 700 egz., wydanie I, 2012 r., druk: StarCo
Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, tom IX 2012

Od wydawcy
Przypomnijmy: rocznik „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej” jest kontynuacją wydanych w 1939 roku przez ks. dr. Henryka Rybusa, dwóch zeszytów pierwszego tomu „Prac i Materiałów Historycznych Archiwum Diecezjalnego w Łodzi”.
Teraz Łódź jest już stolicą archidiecezji, a od 2003 r. stolicą metropolii łódzkiej i odpowiednio do tego widnieje to w nazwie Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej, które wspólnie przygotowały już osiem tomów do druku.
Zasadniczą część tomu IX stanowią teksty referatów przygotowanych na konferencję pt. Nowoczesne kierunki w konserwacji, archiwizacji i wystawiennictwie zbiorów sakralnych zaplanowaną w Łodzi, w dniu 19 listopada 2012. Kilkanaście dodatkowych tekstów stanowi uzupełnienie rocznika 2012.
Termin publikacji niniejszego tomu zbiega się z 75. rocznicą istnienia Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej pierwotnie funkcjonujących wspólnie pod nazwą Muzeum Diecezjalnego w Łodzi.
Inicjatorzy reaktywowania po 66 latach tej cennej dla Kościoła łódzkiego serii wydawniczej: ks. prał. Jerzy Spychała, prof. Rafał Leszczyński i ks. dr Kazimierz Dąbrowski podkreślają, że wydanie tego rocznika stało się możliwe dzięki życzliwości abp. prof. Marka Jędraszewskiego Metropolity Łódzkiego, który zapewnił środki finansowe na ten cel. Wydawca i autorzy za tę pomoc najserdeczniej dziękują. Bóg zapłać!
Bernard Cichosz
SPIS TREŚCI
1/ Zawartość tomów I-VIII
2/ Od wydawcy - Bernard Cichosz
3/ Konferencja Nowoczesne kierunki w konserwacji, archiwizacji i wystawiennictwie zbiorów sakralnych - Jan Perkowski
4/ Sylwetki archiwistów Archiwum Diecezjalnego w Łodzi - Kazimierz Dąbrowski
5/ Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Przeszłość - współczesność - perspektywy na przyszłość - Rafał Leszczyński
6/ 120-lecie zabytkowego kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi - Jerzy Spychała
7/ Materiały kronikarskie o budowie cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi - Rafał Leszczyński
8/ Społeczeństwo i Kościół Łodzi w dobie narodzin diecezji łódzkiej - Marian Marek Drozdowski
9/ Materiały do biografii biskupa Kazimierza Tomczaka w zbiorach rodzinnych - Andrzej Tomczak
10/ Losy chrześcijan w getcie łódzkim w świetle zachowanych archiwaliów - Ewa Wiatr, Piotr Zawilski
11/ Nie tylko dla genealogów - akta metrykalne w Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi, jako źródło do badań historycznych - Zofia Wilk-Woś
12/ Dzieje skarbu w klasztorze na Jasnej Górze w latach 1806-1830, na podstawie dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym w Łodzi - Agnieszka Janik
13/ Dezynfekcja obiektów zabytkowych i archiwalnych w aspekcie mikrobiologicznym - Beata Gutarowska, Justyna Skóra, Katarzyna Pietrzak
14/ Zespół witraży warsztatu Richarda Schleina w łódzkiej bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława Kostki - Krzysztof Stefański
15/ Nowoczesne techniki w badaniu i konserwacji dzieł sztuki - Bogusław Więcek, Jan Perkowski, Marian Wysocki
16/ Wykorzystanie techniki LIBS w badaniach składu pierwiastkowego warstw malarskich oraz w określaniu ich stratygrafii w obiektach malarstwa sztalugowego - Mirosław Wachowiak, Katarzyna Komar
17/ Nieinwazyjne badania technologiczne in situ malarstwa sztalugowego techniką XRF z wykorzystaniem przenośnych spektrometrów - Mirosław Wachowiak
18/ Wybrane metody badania zabytkowej ceramiki - Halina Młodecka
19/ Współpraca Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi z Archiwum Archidiecezjalnym w Łodzi oraz Muzeum Archidiecezji Łódzkiej - Grzegorz Wróbel
20/ Wychowanie dla poszanowania przyrody - na przykładzie ochrony dotyczącej storczyków - Rafał Woźniak, Waldemar Woźniak
21/ Z dziejów Lutomierska - Adrian Kmiecik
22/ Starodawna parafia w Mileszkach, Rafał Leszczyński, Łódź 2012 - Kazimierz Dąbrowski (rec.)
23/ Kopiariusz przywilejów i innych dokumentów konwentu łęczyckiego Zakonu Kaznodziejów 1387-1616, oprac. T. Stolarczyk i D. Gwis, Łęczyca 2009 - Rafał Leszczyński (rec.)
24/ Autorzy
25/ Archiwum Archidiecezjalne w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej