OBWIESZCZENIA

1. O B W I E S Z C Z E N I E
BURMISTRZA KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

O ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Konstantynów Łódzki

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), w związku z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) oraz

Uchwały nr XLIX / 510 / 10 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 25 lutego 2010 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konstantynowa Łódzkiego w obszarze położonym pomiędzy ulicami:Moniuszki, Jana Pawła II, Placem Kościuszki, Łaską, po południowej granicy działek o nr ewid. 92/1 i 92/2 do ul. Pułaskiego dalej wschodnią stroną ulicy Pułaskiego do wschodniej granicy działki nr ewid. 35/14 i po północnej granicy działki nr ewid. 290 do ulicy Moniuszki wraz z pasami przyległych ulic: Moniuszki i Jana Pawła II w obrębie K-12
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 03 grudnia 2013 r. do 24 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim, ul. Zgierska 2 - pokój nr 12 w godz. od 9.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej na parterze Urzędu Miejskiego w godzinach od 11.00 do 12.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2014 r.


Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
/ - / Henryk Brzyszcz