KONKURSY

BURMISTRZ KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Sadowa 10

I. Wymagane kwalifikacje kandydata:
Do konkursu na stanowisko Dyrektora może przystąpić osoba spełniająca wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.), tj.:
1.wykształcenie wyższe
2.wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika
3.co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy
4.nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. W zakresie wiedzy i doświadczenia od kandydata wymagana jest w szczególności znajomość:
1.ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.)
2.ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze .zm.)
3.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
4.ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)
5.ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)
oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

III. Wymagane dokumenty:
1.podanie o przyjęcie na stanowisko dyrektora
2.kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska
3.opisany przebieg pracy zawodowej
4.świadectwa pracy oraz zaświadczenia potwierdzające staż pracy
5.pisemna koncepcja zarządzania i rozwoju SP ZOZ-u
6.zaświadczenie o niekaralności, w tym za przewinienia zawodowe
7.oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w konkursie
8.zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym stanowisku
9.inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata
10.pisemna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora SP ZOZ.
Wszystkie złożone dokumenty muszą być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” (oryginały do wglądu Komisji Konkursowej).

IV. Miejsce i termin złożenia ofert:
Oferty z dokumentami (z podanym imieniem i nazwiskiem oraz telefonem kontaktowym i adresem zwrotnym kandydata) należy składać w terminie do dnia 14 maja 2014 r., w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim”. Opisane j.w. koperty z dokumentami na konkurs należy przesłać na adres:
Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
ul. Zgierska 2;
95-050 Konstantynów Łódzki,
lub złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miejskiego w godzinach pracy urzędu.

V. Udostępnianie materiałów informacyjnych:
Regulamin Konkursu, przyjęty przez Komisję konkursową w dniu 7 kwietnia 2014 r. jest dostępny na stronie: www.bip.konstantynow.pl w zakładce: Praca w Urzędzie Miejskim/Nabór/Aktualne ogłoszenia o naborze/Konkurs na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim są udostępniane do wglądu w budynku administracyjnym SP ZOZ-u przy ul. Sadowej 10 w godzinach od 8:00 do 14:00.

VI. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie). Przewidziany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi do 30 dnia od daty zakończenia przyjmowania dokumentów.


Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
/-/ Henryk Brzyszcz

 

Umieszczono: 2014-04-10