PROJEKTY UNIJNE

### PROJEKT „Siedmiomilowy krok”
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy zajęcia w ramach projektu systemowego „Siedmiomilowy
krok” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
W okresie czerwiec - lipiec uczestnicy projektu biorą udział w następujących szkoleniach:
Trening kompetencji i umiejętności społecznych, którego celem jest:
- podniesienie samooceny,
- podniesienie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania
ról społecznych i zawodowych,
- zwiększenie aktywności własnej, podniesienie wiary w możliwości zmiany swojej sytuacji osobistej
i społecznej;
- nabycie/rozwój kompetencji społecznych
Doradztwo zawodowe - grupowe i poradnictwo indywidualne, którego celem jest pomoc w zidentyfikowaniu
przez uczestników swoich mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania
pracy oraz podniesienie umiejętności praktycznych w zakresie wypełniania formularzy aplikacyjnych,
przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny).
Trening kompetencji wychowawczych. Celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności rodzicielskich,
wzmocnienie więzi rodzinnych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje:
- sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi,
- sytuacja szkolna dziecka-trudności w nauce i sposoby radzenia sobie z nimi,
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych
form przemocy,
- wywieranie wpływu wychowawczego na postawę i zachowanie dziecka,
- wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka.
Gospodarowanie czasem i budżetem domowym. Celem szkolenia będzie nabycie umiejętności
gospodarowania pieniędzmi i budżetem domowym poprzez naukę prowadzenia budżetu domowego oraz wypracowanie własnych zasad zarządzania czasem. Szkolenie odbędzie się w formie wyjazdowej oraz stacjonarnej.
W ramach działań o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu i ich rodzin zorganizowany został dwukrotnie wyjazd do kina Cinema City w Manufakturze w Łodzi.
koordynator projektu              dyrektor MOPS
Małgorzata Kuśmierczyk          Paweł Sibiński

 

Realizator projektu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego
Biuro projektu:
Dział Pomocy Środowiskowej, ul. Sucharskiego 1
tel/fax: 42 211 50 58; tel. kom: 692898 570
Projekt „Siedmiomilowy krok” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 

### Nasze małe przedszkolaki

Projekt „Nasze małe przedszkolaki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Beneficjent: gmina Konstantynów Łódzki
Realizator projektu: Przedszkole nr 1 w Konstantynowie Łódzkim ul. Daszyńskiego 3/5
Wartość projektu: 367 376,00 zł
Wkład własny gminy Konstantynów Łódzki: 11 024,00 zł

W trakcie dwuletniej realizacji projektu wychowaniem przedszkolnym zostanie objętych 50 dzieci czteroletnich, które nie uczęszczały i nie dostały się do przedszkoli w gminie Konstantynów Łódzki. Oddział przedszkolny w roku szkolnym 2010/2011 zapewni miejsce dla 25 dzieci z rocznika 2006.
Grupa przedszkolna obejmująca uczestników projektu mieści się w Szkole Podstawowej nr 5 w Konstantynowie Łódzkim ul. Sadowa 5/7.
Rekrutacja dzieci do projektu rozpoczęła się w sierpniu 2010 roku na podstawie kart zgłoszeń dostarczonych do placówki Przedszkola. W wyniku rekrutacji została utworzona lista podstawowa dzieci zakwalifikowanych. Zgodnie z przyjętymi kryteriami istnieje możliwość wpisywania dzieci na listę rezerwową, którą stanowić będą dzieci z rocznika 2006. Dzieci z listy rezerwowej będą brane pod uwagę, jako pierwsze w przypadku rezygnacji lub niespełnienia warunków uczestnictwa. Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się osobiście do Biura Projektu mieszczącego się w siedzibie Przedszkola nr 1.
Inicjatorem powstania projektu był burmistrz Henryk Brzyszcz pragnący zapewnić upowszechnianie wychowania przedszkolnego w gminie Konstantynów Łódzki.
Projekt „Nasze małe przedszkolaki” zapewnia bezpłatne kształcenie i wychowanie w zakresie podstawy programowej oraz usługę przekraczającą podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez MEN od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Koordynator projektu
Dyrektor Anna Kijak

Biuro Projektu:
Przedszkole nr 1 w Konstantynowie Łódzkim
ul. Daszyńskiego 3/5
tel. 42 211 16 06